UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Arquitectura

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 330

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -----
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  -----
Nota de tall (assignació juliol)  -----
Via Accés  PAU o assimilats  -----
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  -----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -----
7-8  -----
8-9  -----
>9  -----
Preferència 1a  -----
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  -----
Homes  -----
Total  -----
Estudiantat TOTAL Dones  33021210112-
Homes  36724611029-
Total  69745821141-
EETC  473,4265,2110,722,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  28.40415.912,56.6401.335-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  25.37812.923,54.073,535-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  2.328,52.4721.706,5580-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  553,5340720420-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  144177140300-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,834,731,532,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  -----
% Aptes FI tp  -----
% Aptes FI tp+1  -----
% No Aptes 1r  -----
% No Aptes FI  -----
Altres (2)  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  91,8%95,8%94,7%92,6%49,4%
Taxa de rendiment (%)  83,9%83,4%79,4%75,8%31,5%
Taxa d'abandonament (%)  29,7%35,1%30,7%36,9%-
Taxa de graduació (%)  48,1%36,3%42,1%44%-
Taxa d'eficicència (%)  94,6%93,3%90,4%87,1%75,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  7978100833
Homes  57671217411
Total  13614522115714
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 393731152
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5342-
No Doctor  3352-
Lectors  Doctor 5552-
Associats  Doctor 98531
No Doctor  283543187
Altres  Doctor 211-1
No Doctor  ---1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 38%38,7%28,8%28,3%20,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7%6,3%3,4%3,7%-
No Doctor  4,5%4,5%5,7%5,6%-
Lectors  Doctor 2,4%2,4%1,9%1,6%-
Associats  Doctor 10,6%8,7%5,4%8,5%32,8%
No Doctor  37%39,1%54,4%51,9%39,3%
Altres  Doctor 0,5%0,3%0,3%-3%
No Doctor  ---0,3%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  51%51,6%63,4%62,8%75,1%
Tram VIU  42,7%38%29,9%33,9%24,9%
Tram NO VIU  6,3%10,4%6,6%3,3%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  74%75%77%78%92,6%
Tram VIU  15,5%15,2%15,7%17,8%3%
Tram NO VIU  10,5%9,8%7,4%4,2%4,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,819,8%430,3%3,938,1%4,237%4,124,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,126,4%4,333,4%4,243,2%4,430,9%4,421,1%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,822,9%3,734,5%412,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,2100%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,326,4%3,438,6%313,2%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  64,1%27,1%69,4%38,6%80%13,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  46,2%27,1%43,5%38,6%46,7%13,2%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  81%100%90,6%100%90,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  81,7%100%65,4%100%67,2%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,7100%4,9100%4,999,2%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,1100%3,798,4%3,798,4%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).