UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Paisatgisme (Pla 2015)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -30303030
Preinscripció  -40566650
Preinscripció vs oferta  -133,3%186,7%220%166,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -11131119
Homes  -410115
Total  -15232224
Estudiantat TOTAL Dones  -11262833
Homes  -4142117
Total  -15404950
EETC  -14,937,841,741,4
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -8952.2682.500,52.482,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -8952.2582.3882.441,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -010112,536
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0005
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -59,756,75149,7
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --100%98,4%99,3%
Taxa de rendiment (%)  --100%93,6%93,6%
Taxa d'abandonament (%)  ----0%
Taxa de graduació (%)  ----93,3%
Taxa d'eficicència (%)  ---100%99,1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  ---912
Homes  ---37
Total  ---1219
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --574
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --2--
No Doctor  --544
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ---22
No Doctor  --198
Altres  Doctor -----
No Doctor  --1--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --44,5%27%19%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --8,5%--
No Doctor  --35,6%19,1%16,3%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ---10,3%16,5%
No Doctor  --5,7%43,6%48,3%
Altres  Doctor -----
No Doctor  --5,7%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --40,7%69,9%80,4%
Tram VIU  --40,3%14,6%8%
Tram NO VIU  --18,9%15,5%11,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --53,8%73%81%
Tram VIU  --42,4%20,3%19%
Tram NO VIU  --3,8%6,6%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,744,2%3,734%3,944%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----441,8%4,135,6%4,235,4%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----2,933,3%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----4,5100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,933,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----42,9%33,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----71,4%33,3%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament