UPC    Acreditació de les titulacions
Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura·Barcelona (MBArch)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -200200200200
Preinscripció  -292338464384
Preinscripció vs oferta  -146%169%232%192%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -64867664
Homes  -55968069
Total  -119182156133
Estudiantat TOTAL Dones  -64989582
Homes  -5510710693
Total  -119205201175
EETC  -110,4180,2167,5141,9
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -6.62510.81010.0508.515
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -6.62510.6959.7358.165
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -0115300320
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -001530
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -55,752,75048,7
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --100%99,7%99,2%
Taxa de rendiment (%)  --98,1%93,5%93,4%
Taxa d'abandonament (%)  ---4,4%0%
Taxa de graduació (%)  ---88,6%88,2%
Taxa d'eficicència (%)  --100%99,4%96,1%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  --507274
Homes  --437176
Total  --93143150
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --504753
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --343
No Doctor  --411
Lectors  Doctor --336
Associats  Doctor --111513
No Doctor  --231917
Altres  Doctor --445
No Doctor  --612
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --57,3%58,3%56,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --2,7%2,6%2,3%
No Doctor  --2,9%0,9%0,3%
Lectors  Doctor --4,9%2,2%6,1%
Associats  Doctor --12%11,7%8,7%
No Doctor  --13,1%16%16,3%
Altres  Doctor --2,9%7,7%9,1%
No Doctor  --4,2%0,6%0,8%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --28,6%29,8%32,7%
Tram VIU  --62,5%63,9%61,3%
Tram NO VIU  --8,9%6,3%6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --50,7%50,2%51,6%
Tram VIU  --35,3%38,4%38,1%
Tram NO VIU  --14%11,4%10,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----4,127,5%423,7%4,254,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----4,637%4,341,6%4,657,7%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,323,2%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,635,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----56,9%37%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----70,6%37%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament