UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Arquitectura

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -300300300300
Preinscripció  --13314599
Preinscripció vs oferta  --44,3%48,3%33%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -27322621
Homes  -17201919
Total  -44524540
Estudiantat TOTAL Dones  -27322822
Homes  -17202123
Total  -44524945
EETC  -44,252,346,342,9
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -2.6503.1362.7762.573
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -2.6503.1362.6562.423
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -00120120
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -00030
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -60,260,356,757,2
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --100%99%96,6%
Taxa de rendiment (%)  --99,8%96,2%93,3%
Taxa d'abandonament (%)  ---0%0%
Taxa de graduació (%)  ---100%96,2%
Taxa d'eficicència (%)  --99,8%100%97,2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  --273026
Homes  --171817
Total  --444843
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --141311
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --1--
No Doctor  --211
Lectors  Doctor --333
Associats  Doctor --213
No Doctor  --121110
Altres  Doctor --231
No Doctor  --2--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --51,8%53,1%52,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --0,8%--
No Doctor  --1,6%0,8%2,3%
Lectors  Doctor --8,4%13,5%4,6%
Associats  Doctor --6,4%3%8,6%
No Doctor  --14,5%26,6%22,6%
Altres  Doctor --11,2%3%9,4%
No Doctor  --5,3%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --44,9%36,2%35,8%
Tram VIU  --52,4%63,8%62,7%
Tram NO VIU  --2,7%-1,5%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --68,4%57,7%40,8%
Tram VIU  --23,3%22,6%48,3%
Tram NO VIU  --8,3%19,7%10,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,417,9%3,320%436,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----4,321,3%3,828,4%4,327,5%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----4833,3%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,522,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----72,7%22,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----90,9%22,9%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament