UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  180180180180180
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  88,9%78,3%68,9%56,1%72,2%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  416,1%403,3%436,1%458,9%512,2%
Nota de tall (assignació juliol)  555,25,58
Via Accés  PAU o assimilats  91,2%93,8%92,3%87,6%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  3,8%2,8%1,5%6,2%-
PAU amb carrera començada  4,4%3,4%6,2%4,7%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  0,6%--1,6%-
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  3,8%9%8,7%7,2%-
6-7  13,1%14,7%8,2%11,9%-
7-8  17,5%11,3%20,5%13,5%-
8-9  26,9%17,5%19,5%17,1%-
>9  38,8%47,5%43,1%50,3%-
Preferència 1a  88,8%72,9%83,6%75,6%-
2a  6,9%19,8%12,8%15,5%-
3a  3,1%6,2%3,6%6,2%-
4a  0,6%0,6%-2,1%-
5a  0,6%0,6%---
6a  -----
7a  ---0,5%-
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  23363441-
Homes  143143161153-
Total  166179195194-
Estudiantat TOTAL Dones  120125127137-
Homes  611566556596-
Total  731691683733-
EETC  634,1589,8602,7649,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  38.047,535.388,536.162,538.971-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  28.309,527.129,527.77933.295-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  6.802,56.046,56.1234.231,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  2.092,51.4851.548891-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  843727,5712,5553,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5251,252,953,2-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  178189154172191
% Aptes FI tp  15,7%11,1%16,2%16,9%28,3%
% Aptes FI tp+1  46,6%32,8%39%47,1%29,8%
% No Aptes 1r  18%27%22,1%20,9%7,8%
% No Aptes FI  10,7%9%10,4%4,1%-
Altres (2)  9%20,1%12,3%11%34%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  69,6%65,8%70,5%68,4%75,3%
Taxa de rendiment (%)  67,7%63,8%68%66,2%73,7%
Taxa d'abandonament (%)  24,9%18,9%25,3%25,1%43%
Taxa de graduació (%)  53,9%52,2%43,7%42,4%30,2%
Taxa d'eficicència (%)  85%81,6%82,7%79,9%78%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -19171922
Homes  -951148876
Total  -11413110798
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 10390948692
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1614131510
No Doctor  9781213
Lectors  Doctor 68448
Associats  Doctor 1216182216
No Doctor  3651596663
Altres  Doctor 26321
No Doctor  13424
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 57,1%55,8%53,5%47,3%48,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 15,6%14,4%12,4%11%5,7%
No Doctor  4,9%3,7%3,2%5,1%4,6%
Lectors  Doctor 2,5%2,6%1,1%1,6%4%
Associats  Doctor 2,6%4,1%5,6%7,8%6,8%
No Doctor  17,2%17,9%22,7%26,5%27,6%
Altres  Doctor 0,1%0,8%0,8%0,2%0,4%
No Doctor  0,1%0,7%0,7%0,3%1,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  24,8%26,8%31,7%35,9%39,7%
Tram VIU  70,3%71%65,4%60,9%56%
Tram NO VIU  4,9%2,2%2,9%3,2%4,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  52,8%51,6%52,4%56,6%53,5%
Tram VIU  40,6%44,3%42,7%39,4%39,8%
Tram NO VIU  6,6%4%4,9%4%6,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,335%3,431,9%3,434%3,435,4%3,539,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,735,9%3,832,6%3,834,3%3,836,2%3,834,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,229,1%3,817,2%3,524,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,8100%4,8100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,332,7%3,722,7%3,627,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  47,2%32,7%58,6%22,7%72,4%27,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  72,2%32,7%79,3%22,7%69%27,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,991,5%4,784,3%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  87,2%100%90,2%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  74,5%100%37,3%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,1100%5100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,5100%3,2100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).