UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  180180180180180
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  88,9%78,3%68,9%56,1%72,2%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  416,1%403,3%436,1%458,9%512,2%
Nota de tall (assignació juliol)  555,25,58
Via Accés  PAU o assimilats  91,2%93,8%92,3%87,6%94,1%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  3,8%2,8%1,5%6,2%1,6%
PAU amb carrera començada  4,4%3,4%6,2%4,7%4,3%
CFGS o assimilats amb carrera començada  0,6%--1,6%-
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  3,8%9%8,7%7,2%-
6-7  13,1%14,7%8,2%11,9%0,5%
7-8  17,5%11,3%20,5%13,5%4,3%
8-9  26,9%17,5%19,5%17,1%15%
>9  38,8%47,5%43,1%50,3%80,1%
Preferència 1a  88,8%72,9%83,6%75,6%72,6%
2a  6,9%19,8%12,8%15,5%17,2%
3a  3,1%6,2%3,6%6,2%6,4%
4a  0,6%0,6%-2,1%0,5%
5a  0,6%0,6%--2,2%
6a  ----0,5%
7a  ---0,5%-
8a  ----0,5%
Estudiantat NOU Dones  2336344132
Homes  143143161153154
Total  166179195194186
Estudiantat TOTAL Dones  120125127137130
Homes  611566556596598
Total  731691683733728
EETC  634,1589,8602,7653,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  38.047,535.388,536.162,539.193-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  28.309,527.129,527.77933.499-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  6.802,56.046,56.1234.249,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  2.092,51.4851.548891-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  843727,5712,5553,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5251,252,953,5-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  189154172191187
% Aptes FI tp  11,1%16,2%16,9%28,3%16%
% Aptes FI tp+1  32,8%39%47,1%41,4%-
% No Aptes 1r  27%22,1%20,9%12,6%25,7%
% No Aptes FI  9%10,4%4,1%0,5%-
Altres (2)  20,1%12,3%11%17,3%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  65,8%70,5%68,4%76,3%71,4%
Taxa de rendiment (%)  63,8%68%66,2%74,6%69,1%
Taxa d'abandonament (%)  18,9%25,3%25,1%42,7%48,9%
Taxa de graduació (%)  52,2%43,7%42,4%30,4%27,5%
Taxa d'eficicència (%)  81,6%82,7%79,9%78%77,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  1917192221
Homes  95114887676
Total  1141311079897
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 9094869295
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 141315109
No Doctor  78121310
Lectors  Doctor 844811
Associats  Doctor 1618221617
No Doctor  5159666368
Altres  Doctor 63211
No Doctor  34241
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 55,8%53,5%47,3%48,9%48,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 14,4%12,4%11%5,7%5,8%
No Doctor  3,7%3,2%5,1%4,6%3,9%
Lectors  Doctor 2,6%1,1%1,6%4%4,3%
Associats  Doctor 4,1%5,6%7,8%6,8%5,6%
No Doctor  17,9%22,7%26,5%27,6%31,1%
Altres  Doctor 0,8%0,8%0,2%0,4%0%
No Doctor  0,7%0,7%0,3%1,3%0,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  26,8%31,7%35,9%39,7%40,8%
Tram VIU  71%65,4%60,9%56%53,5%
Tram NO VIU  2,2%2,9%3,2%4,4%5,7%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  51,6%52,4%56,6%53,5%53,4%
Tram VIU  44,3%42,7%39,4%39,8%37,7%
Tram NO VIU  4%4,9%4%6,7%8,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,431,9%3,434%3,435,4%3,539,9%3,226,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,832,6%3,834,3%3,836,2%3,834,8%3,622,1%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,817,2%3,524,8%3,822,4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,8100%4,9100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,722,7%3,627,6%3,824,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  58,6%22,7%72,4%27,6%75%24,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  79,3%22,7%69%27,6%70,8%24,5%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  90,2%100%--92,8%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  37,3%100%--64,2%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5100%--4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,2100%--3,799,2%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).