UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvol. del Producte

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  6060606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  160%176,7%186,7%220%283,3%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  626,7%706,7%776,7%850%976,7%
Nota de tall (assignació juliol)  9,810,410,110,211,1
Via Accés  PAU o assimilats  96,7%93,1%92,6%90,9%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  1,6%-1,8%3%-
CFGS o assimilats  -1,7%1,8%1,5%-
PAU amb carrera començada  1,6%3,4%3,7%4,6%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -1,7%---
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  --1,8%1,5%-
6-7  ---1,5%-
7-8  1,6%1,7%---
8-9  --3,7%1,5%-
>9  98,4%98,3%94,4%95,4%-
Preferència 1a  98,4%100%100%100%-
2a  -----
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  1,6%----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  39332840-
Homes  25353230-
Total  64686070-
Estudiantat TOTAL Dones  154155141153-
Homes  135137135141-
Total  289292276294-
EETC  242239,2239,6268,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  14.51714.35214.37316.103,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  13.95313.83613.92915.689,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  492420336366-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  42549030-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  30421818-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  50,249,252,154,8-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6260616459
% Aptes FI tp  67,7%71,7%96,7%92,2%96,6%
% Aptes FI tp+1  22,6%21,7%---
% No Aptes 1r  1,6%1,7%-3,1%1,7%
% No Aptes FI  3,2%3,3%1,6%1,6%-
Altres (2)  4,8%1,7%1,6%3,1%1,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  93%95,3%95,9%96,5%96,6%
Taxa de rendiment (%)  91,7%93%93,9%95,2%95,7%
Taxa d'abandonament (%)  25%15,7%16,7%8,3%13%
Taxa de graduació (%)  50%55,7%53%68,3%64,8%
Taxa d'eficicència (%)  98,6%94,4%95,4%96,5%94,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -23303429
Homes  -24243026
Total  -47546455
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 6465625356
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 108767
No Doctor  1715131212
Lectors  Doctor 44423
Associats  Doctor 810899
No Doctor  2427445662
Altres  Doctor 11--1
No Doctor  -1---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 49,2%48,4%46,4%34,2%32,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7,8%6,8%5,9%5,5%3,9%
No Doctor  18,6%16,2%13,9%12,4%12,8%
Lectors  Doctor 1%1,1%0,7%0,9%0,7%
Associats  Doctor 7%9,4%6,3%6,1%7,4%
No Doctor  15,3%17,5%26,8%40,9%42%
Altres  Doctor 1,1%0,3%--0,4%
No Doctor  -0,4%---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  24,3%28,6%33,8%47,5%49,9%
Tram VIU  74,7%68,8%64,2%50,8%47,1%
Tram NO VIU  0,9%2,5%2%1,8%3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  66,1%63,7%64,4%71,3%71,7%
Tram VIU  27,7%29%28,6%24,8%22,8%
Tram NO VIU  6,2%7,3%7,1%3,9%5,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,455,7%3,546,3%3,547,5%3,641,5%3,644,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,850,7%3,943,9%3,943,6%440,9%3,938,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,819,6%4,314,9%4,217,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%4,8100%4,8100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  2,826,1%3,817%3,622,2%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  42,9%30,4%75%17%85,7%22,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  64,3%30,4%75%17%78,6%22,2%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).