UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  6060606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  220%195%221,7%306,7%358,3%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  753,3%768,3%755%956,7%1121,7%
Nota de tall (assignació juliol)  12,112,412,212,612,8
Via Accés  PAU o assimilats  96,6%96,7%98,3%93,2%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  3,4%1,6%-1,7%-
CFGS o assimilats  -----
PAU amb carrera començada  --1,7%3,4%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -1,6%-1,7%-
Nota Accés 5-6  -1,6%---
6-7  1,7%----
7-8  1,7%--3,4%-
8-9  -1,6%---
>9  96,6%96,7%100%96,6%-
Preferència 1a  98,3%98,4%98,3%100%-
2a  1,7%1,6%1,7%--
3a  -----
4a  -----
5a  -----
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  7111313-
Homes  56515147-
Total  63626460-
Estudiantat TOTAL Dones  42434345-
Homes  248231222214-
Total  290274265259-
EETC  269,5248,3239,7244,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  16.16714.898,514.381,514.688,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  14.83513.96413.51314.022,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.012,5729603420-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  187,5133,5148,593-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  13272117153-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  55,754,454,356,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  7160616260
% Aptes FI tp  81,7%80%86,9%72,6%95%
% Aptes FI tp+1  14,1%11,7%4,9%19,4%1,7%
% No Aptes 1r  1,4%3,3%4,9%1,6%-
% No Aptes FI  1,4%1,7%1,6%3,2%-
Altres (2)  1,4%3,3%1,6%3,2%3,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  88,3%89%90,8%92,5%94,3%
Taxa de rendiment (%)  86,8%88,1%88,2%90,1%92,1%
Taxa d'abandonament (%)  7,6%13,2%13,5%4,4%9%
Taxa de graduació (%)  72,7%79,4%67,6%88,2%82,1%
Taxa d'eficicència (%)  92,8%90,6%94%92,1%92,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -871211
Homes  -39605450
Total  -47676661
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 8777767079
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1213101112
No Doctor  45567
Lectors  Doctor 65547
Associats  Doctor 1213151912
No Doctor  2833454844
Altres  Doctor 43341
No Doctor  53435
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 59,3%57,3%51,2%49,8%48,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,5%7%5,8%7,5%7,4%
No Doctor  5,4%5,1%7,4%7%7,6%
Lectors  Doctor 4%4,7%5%3,5%5,3%
Associats  Doctor 4,8%5,8%7,3%5,3%4,6%
No Doctor  15,4%15,9%20,9%22,6%23,3%
Altres  Doctor 2,5%2,5%1,1%2,7%1,8%
No Doctor  3%1,6%1,3%1,5%1,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  32,8%34%36,9%33,7%34,8%
Tram VIU  64,5%64,5%60,6%64%60,6%
Tram NO VIU  2,7%1,5%2,5%2,3%4,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  48,2%48,8%51,2%52,5%50,2%
Tram VIU  45,8%45,1%42,1%40,7%40,6%
Tram NO VIU  6%6,2%6,8%6,8%9,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,550,7%3,552,7%3,555,4%3,656%3,561,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,747,2%3,650,3%3,753,3%3,953,7%3,657%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,526,1%3,114,9%2,924,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%4,8100%4,6100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,141,3%3,829,9%332,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  68,4%41,3%61,9%31,3%42,9%32,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  52,6%41,3%71,4%31,3%23,8%32,3%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).