UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Qu��mica

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  49423732-
Homes  85877568-
Total  134129112100-
EETC  114,7109,788,277,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  6.8846.5795.2934.661-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.9545.7274.6754.181-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  762678540384-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1141386078-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  54361818-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  51,45147,346,6-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  84,6%87,5%88%88,7%89%
Taxa de rendiment (%)  82,5%85,8%86,5%87,4%86,9%
Taxa d'abandonament (%)  27,2%-41,2%31,7%32,5%
Taxa de graduació (%)  44,5%-42,4%50,1%52,2%
Taxa d'eficicència (%)  91,4%91,2%89,2%88,5%83,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -616109
Homes  -13101512
Total  -19262521
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7370677058
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 74634
No Doctor  1515131214
Lectors  Doctor 35431
Associats  Doctor 8881113
No Doctor  2532445656
Altres  Doctor 22322
No Doctor  -1--1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 57,3%53,9%53,2%46,6%41,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7,9%5,6%5,6%3,4%2,2%
No Doctor  16,6%15,7%12,9%11,9%13,4%
Lectors  Doctor 0,8%1,2%0,6%0,7%0,1%
Associats  Doctor 5,2%5,9%4,7%5,4%8,7%
No Doctor  11,4%16,8%22,4%31,7%32,7%
Altres  Doctor 0,8%0,4%0,6%0,3%0,9%
No Doctor  -0,4%--0,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  18,2%25%28,5%38%42,3%
Tram VIU  79,5%71,7%67,4%59,6%52,7%
Tram NO VIU  2,3%3,4%4,1%2,4%5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  53,2%52,3%53,6%57%60,8%
Tram VIU  38,7%37,2%36,8%37,6%32,4%
Tram NO VIU  8,1%10,5%9,7%5,5%6,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,453%3,543,6%3,546,7%3,641,2%3,542,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,847,6%3,941,4%3,942,9%440,4%3,837,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,822,2%3,516,7%3,816%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%5100%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  427,8%416,7%3,316%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%33,3%100%20,8%50%16%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%33,3%80%20,8%25%16%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,396,6%4,688,9%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  89,7%100%83,3%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  51,7%100%35,3%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,1100%5,3100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,6100%4,2100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).