UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Mec��nica

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  45495048-
Homes  304294274213-
Total  349343324261-
EETC  253,9250,4244,7215,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  15.23415.02114.68412.920,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  13.50013.63213.647,512.419,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.3681.108,5765367,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  258223,5223,591,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  108574842-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,743,845,349,5-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  85,3%86,9%91,4%95,5%96,1%
Taxa de rendiment (%)  83,2%84,6%89,2%92,5%95,2%
Taxa d'abandonament (%)  30,1%-34,1%35,8%37,2%
Taxa de graduació (%)  42,4%-47,3%42,4%44,2%
Taxa d'eficicència (%)  95,2%93,4%92,6%93%89,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -914127
Homes  -51646871
Total  -60788078
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 8479728077
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 107748
No Doctor  2020161515
Lectors  Doctor 55344
Associats  Doctor 911121314
No Doctor  3540537076
Altres  Doctor 24212
No Doctor  -1--1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 49,6%46,2%45,7%40,2%37,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 8%5,4%5,1%3,1%2,3%
No Doctor  19,7%19,8%17,1%15,5%15,7%
Lectors  Doctor 1%1,2%0,8%2%1,3%
Associats  Doctor 5,5%6,7%6,2%5,6%7,4%
No Doctor  15,4%19,8%24,8%33,5%34,9%
Altres  Doctor 0,7%0,5%0,4%0,2%0,8%
No Doctor  -0,4%--0,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  22,7%28,8%32,3%41%44,1%
Tram VIU  75,3%67,9%63,9%56,4%52%
Tram NO VIU  2%3,3%3,8%2,6%3,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  62,4%60,8%61,4%64,2%65,7%
Tram VIU  31,8%31,9%32,2%33%29,3%
Tram NO VIU  5,8%7,3%6,4%2,8%5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,452%3,543,3%3,548,1%3,641,6%3,542,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,847,1%3,941,3%3,944,4%440,7%3,835,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,616,4%3,422,9%3,615,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%4,8100%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  425,5%3,627,1%4,320,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  85,7%25,5%84,2%27,1%75%20,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  85,7%25,5%68,4%27,1%87,5%20,5%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,196,4%589,7%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  92,9%100%82,8%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  71,4%100%64,3%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,1100%4,9100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4100%3,9100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).