UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Mec��nica

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  4551515446
Homes  304317277265194
Total  349368328319240
EETC  253,9250,4244,7241,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  15.23415.02114.68414.505,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  13.50013.63213.647,513.596,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.3681.108,5765679,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  258223,5223,5169,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  108574860-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,743,845,345,5-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  86,9%91,4%95,5%96,3%91,8%
Taxa de rendiment (%)  84,6%89,2%92,5%95,6%90,1%
Taxa d'abandonament (%)  -34,1%35,8%36,4%28,6%
Taxa de graduació (%)  -47,3%42,4%47,1%47%
Taxa d'eficicència (%)  93,4%92,6%93%89,6%91,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  9141288
Homes  5164687455
Total  6078808263
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7972807773
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 77485
No Doctor  2016151515
Lectors  Doctor 53447
Associats  Doctor 1112131417
No Doctor  4053707672
Altres  Doctor 4212-
No Doctor  1--1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 46,2%45,7%40,2%37,5%37,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,4%5,1%3,1%2,3%2,1%
No Doctor  19,8%17,1%15,5%15,7%14,8%
Lectors  Doctor 1,2%0,8%2%1,3%3,4%
Associats  Doctor 6,7%6,2%5,6%7,4%9,5%
No Doctor  19,8%24,8%33,5%34,9%32,8%
Altres  Doctor 0,5%0,4%0,2%0,8%-
No Doctor  0,4%--0,1%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  28,8%32,3%41%44,1%45,3%
Tram VIU  67,9%63,9%56,4%52%52,4%
Tram NO VIU  3,3%3,8%2,6%3,9%2,3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  60,8%61,4%64,2%65,7%65,8%
Tram VIU  31,9%32,2%33%29,3%27,6%
Tram NO VIU  7,3%6,4%2,8%5%6,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,543,3%3,548,1%3,641,6%3,542,2%3,724,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,941,3%3,944,4%440,7%3,835,8%419,9%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,422,9%3,615,4%3,611,4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%--4100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,627,1%4,320,5%4,113,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  84,2%27,1%75%20,5%72,7%13,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  68,4%27,1%87,5%20,5%90,9%13,9%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  82,8%100%--96%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  64,3%100%--76%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,9100%--5,5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,9100%--3,8100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).