UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Electr��nica Industrial i Autom��tica

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  31242021-
Homes  278273261217-
Total  309297281238-
EETC  227,9225,2221,4189,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  13.675,513.511,513.28611.376-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  11.764,512.224,511.89710.794-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.498,51.0081.129,5393-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  291222175,5105-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  121,5578484-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  44,345,547,347,8-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  82,6%88,5%91,2%91,7%93,1%
Taxa de rendiment (%)  80,8%85,3%89%89%91,1%
Taxa d'abandonament (%)  28,3%-35,9%36%33,9%
Taxa de graduació (%)  32%-34,1%42,7%40,2%
Taxa d'eficicència (%)  90,5%87,8%86,8%88,3%86%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -3973
Homes  -49545946
Total  -52636649
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7985788483
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 107746
No Doctor  1819151617
Lectors  Doctor 44443
Associats  Doctor 8981212
No Doctor  2936496165
Altres  Doctor 12312
No Doctor  -1--1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 51,9%49,3%48,7%44,5%42,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9,6%7,1%6,9%4,2%3,1%
No Doctor  17,9%17,5%15%14,6%15,6%
Lectors  Doctor 0,8%1%0,4%0,7%0,4%
Associats  Doctor 4,8%6,2%4,6%5,6%6,8%
No Doctor  14,4%18,1%23,6%30,1%31%
Altres  Doctor 0,6%0,4%0,8%0,2%0,8%
No Doctor  -0,4%--0,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  20,6%26,3%29,6%36,5%38,7%
Tram VIU  77,4%69,9%66,4%60,8%57,5%
Tram NO VIU  2,1%3,8%4%2,7%3,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  60,3%56,7%57,4%59,1%60,4%
Tram VIU  34%36,2%36,1%36,3%33,7%
Tram NO VIU  5,8%7,1%6,4%4,6%5,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,352,1%3,544,3%3,548,2%3,543%3,544,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,847%3,942,4%3,944,4%3,942,2%3,839,1%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,410,6%416,7%3,317,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%--4,6100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,114,9%4,221,7%3,818,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  57,1%14,9%61,5%21,7%75%18,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  85,7%14,9%92,3%21,7%50%18,8%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,783,3%4,583,7%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  88,9%100%81,6%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  58,3%100%63,8%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5100%5,4100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,9100%4,5100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).