UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria El��ctrica

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  7101212-
Homes  149160161146-
Total  156170173158-
EETC  109,8125,7130131,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  6.5867.5407.7977.884-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.5185.8426.4117.176-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  7261.3141.062576-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  28232421690-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  606010842-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,244,445,149,9-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  79,9%83,6%85,6%84%88,7%
Taxa de rendiment (%)  77,2%79,6%82,6%80%86,2%
Taxa d'abandonament (%)  31,7%-39,2%38,8%38,4%
Taxa de graduació (%)  27,3%-25,8%23,6%23,5%
Taxa d'eficicència (%)  86%84,8%84%87,7%86,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  --3-2
Homes  -22312421
Total  -22342423
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7171667161
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 108866
No Doctor  1518151514
Lectors  Doctor 42332
Associats  Doctor 7981212
No Doctor  2833465657
Altres  Doctor 23322
No Doctor  -1111
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 50,9%47,1%46,6%40,9%38,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 10,2%8,1%7,7%5,4%4,6%
No Doctor  20,3%20,4%17,5%16,5%16,7%
Lectors  Doctor 0,9%0,9%0,4%0,7%0,3%
Associats  Doctor 4,6%6,2%4,6%5,4%7,6%
No Doctor  12,3%16,6%22,6%30,8%31,1%
Altres  Doctor 0,8%0,5%0,5%0,2%0,8%
No Doctor  -0,4%0,1%0,1%0,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  18,6%24,6%28,4%37%39,6%
Tram VIU  79,2%71,7%66%60,7%56,4%
Tram NO VIU  2,2%3,7%5,7%2,3%4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  59,1%58,5%58,8%61,3%62,4%
Tram VIU  34,8%33,9%34,4%35,6%31,9%
Tram NO VIU  6,1%7,6%6,8%3,2%5,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,452,4%3,542,8%3,548,2%3,642,7%3,542,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,847,4%3,940,7%3,944%3,941,6%3,837,1%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  414,3%4,415,2%4,129,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%4,5100%5100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  423,8%3,518,2%3,729,2%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%23,8%100%18,2%57,1%29,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%23,8%83,3%18,2%71,4%29,2%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,782,1%5,386,8%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  92,9%100%94,7%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  71,4%100%60,5%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,5100%5,4100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,9100%3,4100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).