UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny T��xtil

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  3949474531
Homes  2521202317
Total  6470676848
EETC  51,954,248,258-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.1123.2542.8903.477-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.8602.9482.7163.255-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  222210132204-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  18783018-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  1218120-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,647,945,951,1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  91%92,5%93,7%94%93,9%
Taxa de rendiment (%)  86,8%90,4%90,6%92%93,6%
Taxa d'abandonament (%)  -36,7%31,7%43%28,6%
Taxa de graduació (%)  -48,8%40,9%51,3%35,3%
Taxa d'eficicència (%)  94%92,3%95,4%93,7%93,7%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  648108
Homes  138224
Total  1912101212
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7266665857
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 56322
No Doctor  1513101112
Lectors  Doctor 54428
Associats  Doctor 98121112
No Doctor  3247575957
Altres  Doctor 2332-
No Doctor  1--1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 50,6%49,5%42,4%38,9%38,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7,3%6%3,5%1,7%1,9%
No Doctor  16,8%12,8%11,4%13,2%11,5%
Lectors  Doctor 1,2%1%1,1%0,5%4,9%
Associats  Doctor 6,4%4,9%6,5%8,5%9,2%
No Doctor  16,8%25,3%34,9%36%33,1%
Altres  Doctor 0,4%0,6%0,4%0,9%-
No Doctor  0,4%--0,1%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  25,4%31,9%42,6%45,8%48,1%
Tram VIU  71%63,9%55%49,4%49,6%
Tram NO VIU  3,6%4,2%2,5%4,8%2,3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  55,8%56,6%61%63,2%63,7%
Tram VIU  35,4%35,9%35,6%30,3%28,8%
Tram NO VIU  8,8%7,5%3,4%6,5%7,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,542,9%3,547,3%3,641,5%3,543,7%3,622,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,940,9%3,943,1%440,8%3,837,5%418,4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,725%----

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,325%----
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%25%----
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%25%----
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  100%100%--100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  80%100%--71,4%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,2100%--4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,6100%--4,3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).