UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny T��xtil

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  39494536-
Homes  25191820-
Total  64686356-
EETC  51,954,248,247,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.1123.2542.8902.872-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.8602.9482.7162.704-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  222210132156-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  18783012-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  1218120-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,647,945,951,3-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  89,6%91%92,5%93,7%94,7%
Taxa de rendiment (%)  86,7%86,8%90,4%90,6%92,9%
Taxa d'abandonament (%)  32,2%-36,7%31,7%43,7%
Taxa de graduació (%)  45,2%-48,8%40,9%45%
Taxa d'eficicència (%)  93,5%94%92,3%95,4%92,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -6488
Homes  -13822
Total  -19121010
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7472666658
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 85632
No Doctor  1515131011
Lectors  Doctor 45442
Associats  Doctor 7981211
No Doctor  2632475759
Altres  Doctor 22332
No Doctor  -1--1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 53,6%50,6%49,5%42,4%38,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 9,9%7,3%6%3,5%1,7%
No Doctor  16,5%16,8%12,8%11,4%13,2%
Lectors  Doctor 0,9%1,2%1%1,1%0,5%
Associats  Doctor 4,8%6,4%4,9%6,5%8,5%
No Doctor  13,4%16,8%25,3%34,9%36%
Altres  Doctor 0,8%0,4%0,6%0,4%0,9%
No Doctor  -0,4%--0,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  20%25,4%31,9%42,6%45,8%
Tram VIU  77,7%71%63,9%55%49,4%
Tram NO VIU  2,3%3,6%4,2%2,5%4,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  57,1%55,8%56,6%61%63,2%
Tram VIU  34,4%35,4%35,9%35,6%30,3%
Tram NO VIU  8,5%8,8%7,5%3,4%6,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,452,2%3,542,9%3,547,3%3,641,5%3,543,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,846,9%3,940,9%3,943,1%440,8%3,837,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,638,5%3,725%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%----

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,530,8%3,325%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%38,5%66,7%25%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%38,5%100%25%--
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  5100%580%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  87,5%100%100%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  62,5%100%80%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5100%4,2100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,5100%3,6100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).