UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  6060606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  80%61,7%33,3%75%50%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  400%395%310%408,3%456,7%
Nota de tall (assignació juliol)  55555
Via Accés  PAU o assimilats  76,4%76,7%88%78,3%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  14,6%8,3%8%15%-
PAU amb carrera començada  5,4%11,7%4%6,7%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  3,6%3,3%---
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  16,4%21,7%36%20%-
6-7  27,3%25%24%38,3%-
7-8  27,3%16,7%22%13,3%-
8-9  9,1%21,7%8%13,3%-
>9  20%15%10%15%-
Preferència 1a  87,3%79,3%70%88,3%-
2a  9,1%15,5%22%6,7%-
3a  1,8%5,2%2%1,7%-
4a  1,8%-2%1,7%-
5a  --4%1,7%-
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  12141216-
Homes  45454044-
Total  57595260-
Estudiantat TOTAL Dones  41434241-
Homes  118137135133-
Total  159180177174-
EETC  128,6146,1139,6147,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  7.7178.7638.3758.870-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  6.8417.2937.3138.000-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  6841.218822684-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  120216174126-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  72366660-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,548,747,351-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  4132505246
% Aptes FI tp  41,5%31,2%46%46,2%34,8%
% Aptes FI tp+1  26,8%25%22%11,5%13%
% No Aptes 1r  26,8%31,2%24%26,9%19,6%
% No Aptes FI  4,9%9,4%6%9,6%-
Altres (2)  -3,1%2%5,8%32,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  75,3%76,1%71,5%76,5%77,2%
Taxa de rendiment (%)  70,3%72,4%67,1%73%73,5%
Taxa d'abandonament (%)  34,9%50%47,1%48%32,5%
Taxa de graduació (%)  36,5%26,7%26,5%26%42,5%
Taxa d'eficicència (%)  85,6%81,2%84,9%87,4%86,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -55610
Homes  -1591819
Total  -20142429
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3728343232
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 44445
No Doctor  681099
Lectors  Doctor 1---1
Associats  Doctor 11133
No Doctor  698119
Altres  Doctor 11---
No Doctor  1--21
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 57,8%56,2%53,2%48,6%48%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 10,5%11%9,7%10,7%10,6%
No Doctor  18,5%20,2%22,7%21,4%20,9%
Lectors  Doctor 0,6%---0,3%
Associats  Doctor 1,8%1,8%3,4%1,9%1,5%
No Doctor  9,6%10,2%10,9%16,4%18,5%
Altres  Doctor 0,9%0,7%---
No Doctor  0,3%--1%0,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  13,2%12,7%14,4%19,3%20,6%
Tram VIU  86,2%87,3%83,2%79,4%78,8%
Tram NO VIU  0,6%-2,4%1,3%0,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  47,5%45,6%47,9%53,5%50,4%
Tram VIU  46,5%50,4%45,4%41,3%36,4%
Tram NO VIU  6%4%6,7%5,2%13,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,364,9%3,647,9%3,548,9%3,553,7%3,648,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,759,3%3,945,7%3,945,5%3,848,9%3,842,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,335%4,721,4%3,620,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,5100%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,935%3,721,4%3,325%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  71,4%35%100%21,4%66,7%25%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  85,7%35%66,7%21,4%50%25%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,781,1%4,684,2%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  86,5%100%84,2%100%--
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  50%100%34,3%100%--
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,897,3%4,5100%--
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,997,3%3,3100%--
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).