UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Centre Docent: Escola Superior d���Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  6060606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  80%61,7%33,3%75%50%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  400%395%310%408,3%456,7%
Nota de tall (assignació juliol)  55555
Via Accés  PAU o assimilats  76,4%76,7%88%78,3%74,6%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  14,6%8,3%8%15%15,2%
PAU amb carrera començada  5,4%11,7%4%6,7%6,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  3,6%3,3%--3,4%
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  16,4%21,7%36%20%22%
6-7  27,3%25%24%38,3%33,9%
7-8  27,3%16,7%22%13,3%18,6%
8-9  9,1%21,7%8%13,3%13,6%
>9  20%15%10%15%11,9%
Preferència 1a  87,3%79,3%70%88,3%78%
2a  9,1%15,5%22%6,7%5,1%
3a  1,8%5,2%2%1,7%8,5%
4a  1,8%-2%1,7%6,8%
5a  --4%1,7%-
6a  ----1,7%
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  1214121612
Homes  4545404446
Total  5759526058
Estudiantat TOTAL Dones  4143424140
Homes  118137135133132
Total  159180177174172
EETC  128,6146,1139,6148,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  7.7178.7638.3758.883-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  6.8417.2937.3137.989-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  6841.218822684-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  120216174150-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  72366660-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,548,747,351,1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  3250524657
% Aptes FI tp  31,2%46%46,2%30,4%43,9%
% Aptes FI tp+1  25%22%11,5%15,2%-
% No Aptes 1r  31,2%24%26,9%30,4%15,8%
% No Aptes FI  9,4%6%9,6%--
Altres (2)  3,1%2%5,8%23,9%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  76,1%71,5%76,5%77,4%76,4%
Taxa de rendiment (%)  72,4%67,1%73%73,7%72,9%
Taxa d'abandonament (%)  50%47,1%48%33,3%54,6%
Taxa de graduació (%)  26,7%26,5%26%43,6%33,3%
Taxa d'eficicència (%)  81,2%84,9%87,4%86,1%85,3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  556106
Homes  159181917
Total  2014242923
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2834323234
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 44454
No Doctor  810999
Lectors  Doctor ---11
Associats  Doctor 11334
No Doctor  9811911
Altres  Doctor 1----
No Doctor  --211
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 56,2%53,2%48,6%48%47%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11%9,7%10,7%10,6%8,9%
No Doctor  20,2%22,7%21,4%20,9%19,3%
Lectors  Doctor ---0,3%0,3%
Associats  Doctor 1,8%3,4%1,9%1,5%4%
No Doctor  10,2%10,9%16,4%18,5%20,4%
Altres  Doctor 0,7%----
No Doctor  --1%0,3%0,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  12,7%14,4%19,3%20,6%24,8%
Tram VIU  87,3%83,2%79,4%78,8%72,9%
Tram NO VIU  -2,4%1,3%0,6%2,3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  45,6%47,9%53,5%50,4%51,1%
Tram VIU  50,4%45,4%41,3%36,4%39,4%
Tram NO VIU  4%6,7%5,2%13,2%9,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,647,9%3,548,9%3,553,7%3,648,5%3,526,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,945,7%3,945,5%3,848,9%3,842,6%3,924,4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,721,4%3,620,8%4,521,4%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%--3,8100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,721,4%3,325%3,925%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%21,4%66,7%25%71,4%25%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%21,4%50%25%71,4%25%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  84,2%100%--100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  34,3%100%--41,7%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,5100%--5,7100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,3100%--5,3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).