UPC    Acreditació de les titulacions
Master's degree in Technology and Engineering Management

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  2020202020
Preinscripció  6166543737
Preinscripció vs oferta  305%330%270%185%185%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  15134
Homes  151281411
Total  161791715
Estudiantat TOTAL Dones  88647
Homes  2526192224
Total  3334252631
EETC  26,525,316,518,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.5901.5159901.110-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.5901.5159901.102,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0007,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,244,639,642,7-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%98,6%100%98,4%97,2%
Taxa de rendiment (%)  100%98,1%97,5%91,7%94,6%
Taxa d'abandonament (%)  --5,6%6,2%11,8%
Taxa de graduació (%)  --88,9%87,5%76,5%
Taxa d'eficicència (%)  -100%100%100%100%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -5351
Homes  -101396
Total  -1516147
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1113141518
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --11-
No Doctor  22111
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 3--21
No Doctor  33443
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 59,4%70,7%64,8%65,9%68,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --1,2%1,1%-
No Doctor  15,8%16,7%17,8%16,8%17,8%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 7,1%--2,2%2%
No Doctor  17,7%12,6%16,1%13,9%12%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  28,7%12,6%16,1%16,2%14%
Tram VIU  71,3%81,1%83,9%77,1%86%
Tram NO VIU  -6,2%-6,7%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  45,8%36,9%41,1%37,5%32,8%
Tram VIU  46,3%54,7%46,6%61,4%67,2%
Tram NO VIU  7,9%8,3%12,3%1,1%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  442,4%3,946%3,839,2%3,739%3,919%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,337%4,146%435,6%4,134,6%3,917,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --412,5%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  --3,825%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  --75%25%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  --50%25%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).