UPC    Acreditació de les titulacions
Màster En Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos

Centre Docent: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  3030---
Preinscripció  249---
Preinscripció vs oferta  80%30%---
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  35---
Homes  62---
Total  97---
Estudiantat TOTAL Dones  685--
Homes  663--
Total  12148--
EETC  9,710,84,5--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  581645270--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  581645270--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  000--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  000--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  000--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,446,133,8--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,8%-100%100%-
Taxa de rendiment (%)  96,8%-100%100%-
Taxa d'abandonament (%)  --33,3%11,1%0%
Taxa de graduació (%)  --66,7%88,9%100%
Taxa d'eficicència (%)  100%-100%100%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  1335-
Homes  1043-
Total  2378-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 5101296
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 111--
No Doctor  211--
Lectors  Doctor ---11
Associats  Doctor 111--
No Doctor  111--
Altres  Doctor 2321-
No Doctor  --2--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 56,8%64,5%72%94,6%90,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,2%0,9%0,8%--
No Doctor  11%5,1%4,1%--
Lectors  Doctor ---1,1%9,6%
Associats  Doctor 17,4%10,1%12,4%--
No Doctor  2,6%2,8%2,4%--
Altres  Doctor 10%16,6%4,8%4,3%-
No Doctor  --3,4%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  30%23,5%24,9%6,6%9,6%
Tram VIU  70%76,5%75,1%93,4%90,4%
Tram NO VIU  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  58,2%34,3%28,4%1,1%-
Tram VIU  15%44,4%58,2%89,3%100%
Tram NO VIU  26,8%21,3%13,4%9,6%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,443,8%3,353,9%3,343,3%3,447,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --439,2%3,848,3%3,941,3%3,943,4%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----512,5%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----437,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%37,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----66,7%37,5%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament