UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Estadística i Investigació Operativa (Pla 2013)

Centre Docent: Facultat de Matemàtiques i Estadística
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  4040404040
Preinscripció  8077819177
Preinscripció vs oferta  200%192,5%202,5%227,5%192,5%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1717181413
Homes  2122202225
Total  3839383638
Estudiantat TOTAL Dones  4140413929
Homes  4445524951
Total  8585938880
EETC  47,751,657,256,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.8943.0933.434,53.376,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.7842.9733.344,53.281,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1101105590-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  010355-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  3436,437,338,4-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,1%96,1%97%98,5%97,7%
Taxa de rendiment (%)  87,2%81%89,5%94,2%95,5%
Taxa d'abandonament (%)  --16,9%26,3%10%
Taxa de graduació (%)  --59,2%44,7%77,5%
Taxa d'eficicència (%)  100%96,7%94,9%95,6%97%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  1110161420
Homes  2992120
Total  1319253540
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2121232727
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22111
No Doctor  11111
Lectors  Doctor 11---
Associats  Doctor -11-2
No Doctor  11233
Altres  Doctor 11234
No Doctor  --111
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 83%78%71,7%71,8%63%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,7%4,2%1,9%1,6%1,5%
No Doctor  2%2,2%5,8%4,8%8,5%
Lectors  Doctor 9%10,3%---
Associats  Doctor -1%4,2%-4,1%
No Doctor  2%2,2%2,8%5,1%5,1%
Altres  Doctor 1,3%2,2%12,4%16,4%17,3%
No Doctor  --1,3%0,2%0,4%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  2%3,1%8,2%7,6%14,4%
Tram VIU  94,4%96,9%88%92,4%82%
Tram NO VIU  3,7%-3,8%-3,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  6,6%9,5%15,9%15,6%27,4%
Tram VIU  88,3%90,5%79,4%79,6%68,6%
Tram NO VIU  5,1%-4,6%4,7%4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,724,2%3,834,2%3,751,7%3,850,8%3,754,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,823,9%3,835,4%3,949%4,149,7%447,7%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----437,1%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----4,557,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----75%57,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----80%57,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament