UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Estadística i Investigació Operativa (Pla 2013)

Centre Docent: Facultat de Matemàtiques i Estadística
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2013-2014
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  4040404040
Preinscripció  8077819177
Preinscripció vs oferta  200%192,5%202,5%227,5%192,5%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1717181413
Homes  2122202225
Total  3839383638
Estudiantat TOTAL Dones  4140413931
Homes  4445524953
Total  8585938884
EETC  47,751,657,25655,1
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.8943.0933.434,53.362,53.303,5
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.7842.9733.344,53.267,53.258,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  110110559030
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0103555
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  000010
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  3436,437,338,239,3
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,1%96,1%97%98,5%97,7%
Taxa de rendiment (%)  87,2%81%89,5%94,2%95,8%
Taxa d'abandonament (%)  --16,9%26,3%15%
Taxa de graduació (%)  --59,2%44,7%72,5%
Taxa d'eficicència (%)  100%96,7%94,9%95,6%97,3%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  1110161420
Homes  2992120
Total  1319253540
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2121232727
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22111
No Doctor  11111
Lectors  Doctor 11---
Associats  Doctor -11-2
No Doctor  11233
Altres  Doctor 11234
No Doctor  --111
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 83%78%71,7%71,8%63%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,7%4,2%1,9%1,6%1,5%
No Doctor  2%2,2%5,8%4,8%8,5%
Lectors  Doctor 9%10,3%---
Associats  Doctor -1%4,2%-4,1%
No Doctor  2%2,2%2,8%5,1%5,1%
Altres  Doctor 1,3%2,2%12,4%16,4%17,3%
No Doctor  --1,3%0,2%0,4%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  2%3,1%8,2%7,6%14,4%
Tram VIU  94,4%96,9%88%92,4%82%
Tram NO VIU  3,7%-3,8%-3,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  6,6%9,5%15,9%15,6%27,4%
Tram VIU  88,3%90,5%79,4%79,6%68,6%
Tram NO VIU  5,1%-4,6%4,7%4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,724,2%3,834,2%3,751,7%3,850,8%3,754,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,823,9%3,835,4%3,949%4,149,7%447,7%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----437,1%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----4,557,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----75%57,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----80%57,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament