Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

T

% de titulades/ats en el temps previst vs. Nous de 1r n anys enrere o Taxa de titulació

La taxa de titulació d'una promoció és la resultant de dividir el nombre de titulades/ats en l'any acadèmic de referència entre el nombre d'estudiantat que es va matricular per primera vegada tants anys endarrere com cursos teòrics de durada té el seu pla d'estudis. A l'efecte del càlcul d'aquest indicador es consideren titulades/ats un curs acadèmic determinat l'estudiantat de la cohort que acaben en temps tp (temps previst) i els que acaben un any després (tp+1)

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Taxa (en relació a l'economia)

Les taxes són una classe de tributs que poden establir les administracions públiques. Es tracta d'ingressos de dret públic, regulades, juntament amb els impostos i les contribucions especials, pel dret tributari. Estan regulades per la llei de taxes i preus públics a l'estat espanyol i per altra normativa específica per a les taxes de les altres entitats territorials: subcentral i local.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Taxa d'Abandonament

Relació percentual entre el nombre total d'estudiantat d'una cohort de nou ingrés que haurien d'haver acabat el curs anterior i que no s'han matriculat ni en aquest curs ni en l'anterior. En el cas de programes de màster d'un any s'aplicarà la definició següent: relació percentual entre el nombre total d'estudiantat d'una cohort de nou ingrés que haurien d'haver obtingut el títol l'any acadèmic anterior i que no s'han matriculat ni en aquell any acadèmic ni en el posterior.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Taxa d'abandonament (2 anys)

Nombre d’estudiantat que no ha formalitzat la seva matricula ni s’ha titulat durant dos anys consecutius.

Darrera modificació: 09/05/2014 10:27:00

Taxa de Graduació

Percentatge d'estudiantat que acaba la titulació en el temps previst en el pla d'estudis (t) o en un any més (t+1) en relació amb la seva cohort d'entrada. Es tracta d'una mesura d'aprofitament acadèmic.

Darrera modificació: 17/05/2012 10:51:00

Taxa de Rendiment

Relació entre el nombre total de crèdits superats (exclosos els adaptats, convalidats, reconeguts) per l'estudiantat i el nombre total de crèdits en els que s'ha matriculat. Aquest indicador expressa el grau d'eficàcia de l'estudiantat i de la institució docent en relació a la seva activitat acadèmica. A mesura que el valor de l'indicador s'aproximi a 1 expressa un major grau d'eficàcia i, en conseqüència, una millor taxa de rendiment.

Correspon a l'indicador: Taxa de rendiment

Darrera modificació: 28/11/2013 09:49:00

Taxa d'Eficiència

Relació percentual entre el nombre total de crèdits establerts en el pla d'estudis i el nombre total de crèdits en els que han hagut de matricular-se al llarg dels seus estudis el conjunt d'estudiants titulats en un determinat curs acadèmic.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Taxa d'Èxit

Relació entre el nombre de crèdits ordinaris superats per l'estudiant i el nombre de crèdits ordinaris presentats.

Correspon a l'indicador: Taxa d'èxit (grau i màster)

Darrera modificació: 24/08/2016 11:50:00

Taxa, TX

En el marc de Beques i Ajuts del MEC, exempció de l'import dels preus públics per la prestació de serveis acadèmics establerts per al curs de referència.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

TECNIO-Xarxa IT

TECNIO-Xarxa IT -Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica- forma part dels grups de recerca acreditats els quals són unitats singulars amb projecció externa pròpia posats en marxa per iniciativa de diferents departaments o instituts universitaris de recerca, que tenen com a funció principal l’atenció a la demanda d’entitats públiques o privades externes en uns camps específics de recerca.

Darrera modificació: 09/05/2012 12:39:00

Tesi doctoral

És un treball original de recerca que elabora el doctorand o doctoranda en qualsevol disciplina pròpia dels programes de doctorat de la Universitat. La UPC estableix mecanismes per a fer el seguiment del treball de tesi, assegurar-ne la qualitat i garantir el compromís del doctorand o doctoranda que, com a actuació final, l'ha de defensar públicament davant d'un tribunal d'especialistes en el tema, la majoria dels quals han de ser externs a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Darrera modificació: 12/05/2016 16:00:00

Tesi doctoral dirigida UPC

Aquest indicador és el sumatori de les tesis dirigides i llegides a la UPC i les tesis no llegides a la UPC però que l'autor i/o el director són membres de la UPC.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Tesis doctoral llegida a la UPC

Tesis doctoral aprovada a la UPC.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Tesis doctorals - TDX

Conté tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Títol propi

Títol emès per una universitat que no s'inclou dins del grup de títols oficials i que podrà ser inscrit en el Registre d'universitats, centres i títols amb finalitat informativa.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Titulació

Certificació concedida per una institució d'educació superior a un estudiant després d'haver completat satisfactòriament el programa d'estudis corresponent. En un sistema d'acumulació de crèdits, el programa es completa quan s'ha superat un nombre determinat de crèdits, concedits després d'haver assolit els resultats de l'aprenentatge.

Darrera modificació: 17/05/2012 10:52:00

Tram de docència

És un període de 5 anys a través del qual s’avalua l’activitat docent del personal docent i investigador funcionari i contractat de l’àmbit universitari. 

Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00

Tram de gestió

És un període determinat per la consecució d’un nombre de punts a través del qual s’avalua les activitats de direcció i coordinació del personal docent i investigador funcionari i contractat de l’àmbit universitari. 

Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00

Tram de recerca

És un període de 6 anys a través del qual s’avalua l’activitat de recerca del personal docent i investigador funcionari i contractat de l’àmbit universitari. 

Darrera modificació: 03/07/2012 10:23:00

Transferències corrents

Transmissió de fons sense contrapartida realitzada per l'Estat o un altre organisme públic amb finalitats socioeconòmiques i amb la qual es financen les despeses corrents del beneficiari.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Transferències de capital

Transmissió de fons sense contrapartida realitzada per l'Estat o un altre organisme públic que és destinada a finançar inversions del beneficiari.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Transparència

Principi que, aplicat a l'educació superior, fomenta la generació i difusió de la informació sobre les característiques de les institucions educatives i dels programes i serveis que presten. Aquest principi millora la presa de decisions dels diferents agents acadèmics, polítics i socials vinculats a l'educació.

Darrera modificació: 09/05/2012 10:28:00

Treball de fi de màster (TFM) / treball de fi de grau (TFG)

Treball que l'alumne de màster ha de realitzar al final d'aquest cicle i que ha de ser avaluat quan hagi superat la resta d'avaluacions previstes. Ha de tenir una extensió mínima del 10 % dels crèdits ECTS i màxima del 25 %, i ha de servir per avaluar les competències generals de la titulació.

Darrera modificació: 17/05/2012 10:56:00

Tresoreria

Part de l'actiu disponible en efectiu o de liquiditat immediata o gairebé immediata.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Tribunals de Tesis doctorals

La comissió acadèmica del programa de doctorat fa una proposta de constitució del tribunal que ha d'avaluar la tesis doctoral i, tenint en compte el currículum investigador de les persones candidates proposades, la Comissió de Doctorat de la UPC nomena un tribunal, que ha d'estar format per cinc membres titulars i dos de suplents que han de ser doctors de qualsevol nacionalitat. No poden formar part dels tribunals de tesi més de dos membres de la Universitat. El director o directora de la tesi no pot formar part del tribunal. La Comissió de Doctorat de la UPC designa entre els membres del tribunal un president o presidenta i un secretari o secretària. Com a norma general, es designa com a secretari o secretària un membre del personal docent i investigador de la UPC, i com a president o presidenta, el membre que es proposa d'acord amb la comissió acadèmica del programa de doctorat, en funció de la seva activitat acadèmica i/o professional. El nomenament del tribunal es comunica a la comissió acadèmica del programa de doctorat perquè, en el termini de cinc dies, faci arribar a cadascun dels membres del tribunal la notificació de la designació i una còpia de la tesi doctoral que s'ha d'avaluar.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Tribut

Els tributs són un subgrup dintre dels ingressos de dret públic de les administracions. Es diferencien dels ingressos de naturalesa privada, que també poden percebre les administracions, perquè les relacions que s'estableixen entre cobrador (o subjecte actiu), i pagador (o subjecte passiu), i les causes que els originen neixen de normes que formen part del dret públic i més concretament del tributari, mentre que els ingressos de caràcter privat, de les administracions o dels particulars, estan regulats pel dret privat (dret civil, dret mercantil, etc.) i es deriven de relacions o negocis privats. Es diferencien dels altres ingressos públics pel fet d'exigir-se de manera coactiva, però sense arribar a tenir caràcter sancionador.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00