Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

S

Scopus

Base de dades bibliogràfica de resums i cites d'articles de revistes científiques, editada per Elsevier i accessible via web.

Darrera modificació: 17/05/2012 12:55:00

Seguiment de titulacions

En el marc legal de l’EEES, les titulacions oficials registrades s’han de sotmetre periòdicament a un procés de Seguiment de la titulació fins el moment en que s’hagin de sotmetre a una avaluació, per renovar la seva acreditació. Aquest procés es porta a terme per part de les agències d’avaluació de la qualitat universitària acreditades, en el cas del sistema universitari català, per AQU Catalunya.
Aquest procés, d'acord amb la definició de la pròpia AQU Catalunya, té dos objectius principals: “ser una eina útil per a la gestió de la universitat, que permeti l'avaluació del desenvolupament dels seus ensenyaments a partir de l'anàlisi de dades i indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament ordinari; i ser, juntament amb la visita externa que als centres, una font d'evidències per al procés d'acreditació de les titulacions”.

Enllaços interns


Enllaços externs

Darrera modificació: 24/08/2016 11:54:00

Semipresencialitat

Es classifiquen les assignatures del pla d'estudis segons el grau de presencialitat. Una assignatura presencial és aquella en què el professorat imparteix més del 70 % de la docència en presència dels estudiants. Es consideren assignatures semipresencials aquelles en què la docència s'imparteix de forma repartida amb la presència i no-presència dels estudiants, de manera que la presència representi entre el 25 i el 70 % del total. Les assignatures no presencials són aquelles en què menys del 25 % de la docència s'imparteix en presència dels alumnes. Es dóna el percentatge de cada categoria respecte del total d'assignatures de la titulació.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Servei

Conjunt de prestacions encaminades a satisfer les necessitats i expectatives d’un usuari.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:40:00

Sexenni de recerca

És un període de 6 anys a través del qual s’avalua l’activitat de recerca del personal docent i investigador funcionari i contractat de l’àmbit universitari. 

Darrera modificació: 03/07/2012 10:23:00

Simposi

Reunió d'un grup reduït d'especialistes en una matèria per a tractar de temes d'un àmbit determinat i treure'n conclusions.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Sistema de garantia interna de la qualitat de la formació

Conjunt integrat per les activitats desenvolupades per la institució per garantir la qualitat dels ensenyaments, així com la relació existent entre aquestes activitats.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:41:00

Sistema de gestió de la qualitat

Conjunt d’activitats coordinades per dirigir i controlar la qualitat d’una organització. És el conjunt format per l’estructura organitzativa, els processos, els procediments i els recursos enfocat a l’assoliment de resultats, en relació amb els objectius de la qualitat, per satisfer les necessitats i expectatives de les parts interessades.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:42:00

Sistema d'informació

Conjunt de procediments de recollida de dades de forma sistemàtica i continuada. Tot sistema d'informació ha d'identificar, seleccionar i/o definir la informació que ha de recollir en forma d'indicadors. L'existència de sistemes d'informació proporcionen informació rellevant per a la priorització d'actuacions, la planificació i l'avaluació d'activitats i la seva millora.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:43:00

Subvenció (en relació a la recerca)

Són els recursos orientats a sufragar total o parcialment els costos de l'activitat d'R+D, ja sigui mitjançant un percentatge dels costos totals, ja sigui mitjançant un percentatge dels costos marginals. Aquests recursos poden arribar a ser del 100% per a actuacions executades pel sistema públic, i també per al sector privat en determinats casos.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Subvenció (en relació a l'economia)

Prestació econòmica de caràcter públic atorgada a títol gratuït amb l'objectiu que sigui utilitzada en l'activitat econòmica per a la qual sigui concedida.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Suficiència investigadora

En el marc dels estudis de doctorat, és la superació d'una valoració dels coneixements obtinguts pel doctorand en una exposició pública davant d'un tribunal únic per a cada programa de doctorat. La superació d'aquesta valoració garantirà la suficiència investigadora i donarà dret al doctorand a obtenir el Diploma d'Estudis Avançats vinculat a l'àrea de coneixement en què hagi treballat. Aquest diploma serà homologable a totes les universitats de l'Estat.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Suggeriment

Proposta de millora sobre la prestació d’un servei adreçada a la persona o instància que n'és responsable amb l’objectiu que s'incorpori en el funcionament d'aquest servei.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:43:00

Superfície construïda

Superfície total útil destinada a la docència, a la investigació i als serveis de la universitat.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Suport a grups de recerca

Modalitat de participació destinada a grups estables de recerca dels centres d'R+D de Catalunya que aporten un finançament bassal complementari. També van destinats al finançament de nous grups de recerca emergents, sigui per ajudar investigadors/res a incorporar-se al sistema de recerca i desenvolupament de Catalunya o per donar suport a grups que volen liderar projectes nous de recerca en àrees emergents. Aquests ajuts consisteixen bàsicament a concedir quantitats globals que inclouen una part no finalista, així com una part per a contractes de persones de suport a la recerca i l'adquisició d'un equipament científic petit.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00