Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

R

Rànquing Universitari

Els Rànquings universitaris són relacions d'Institucions d'Educació Superior classificades segons un conjunt comú.

Enllaços interns


Darrera modificació: 24/08/2016 12:05:00

Ràti de docència

Indicador que permet comprovar el grau d'acompliment del PDI amb la seva capacitat docent. Per poder calcular aquest rati es tenen en compte indicadors com: la capacitat lectiva potencial (CLP), la capacitat lectiva efectiva (CLE) i els punts de docència (PAD).

Darrera modificació: 15/05/2012 09:40:00

Reclamació

Insatisfacció expressada per un usuari basant-se en el no compliment de compromisos adquirits o actuacions deficients.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:35:00

Reconeixement acadèmic

És l'aprovació i l'acceptació (subjectes a condicions) de l'equivalència entre un període d'estudis cursats a una altra universitat, inclosos exàmens i altres mètodes d'avaluació, i un període d'estudis comparable (inclosos també exàmens i altres mètodes d'avaluació) en el centre d'origen, tot i les possibles diferències de continguts dels programes. És una condició necessària per a la mobilitat estudiantil en el marc dels programes Sèneca, Erasmus i Sòcrates. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui garantir un sistema comparable i comprensible de reconeixement de títols.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior, CFGS

Equivalència de continguts entre un CFGS i diverses assignatures d'un pla d'estudis de la UPC. A més, també es fa un reconeixement d'una borsa de crèdits com a Lliure Elecció. Aquests reconeixements no tenen nota assignada.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Reconeixement de crèdits

S'entén per reconeixement l'acceptació per part d'una universitat dels crèdits que s'han obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, i que són computats en altres ensenyaments diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Règim de dedicació

És el model d’avaluació i seguiment de l’activitat acadèmica del professorat a temps complet, en l’àmbit de la docència, recerca i gestió, que permet mesurar i valorar el compliment, la qualitat i la consecució de resultats.

Enllaços interns


Darrera modificació: 24/08/2016 12:06:00

Rendició de comptes

Presentació explícita i, normalment per escrit, dels resultats obtinguts per una institució o programa.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:36:00

Requeriment (de producte/servei)

Allò que l’organització és compromet a oferir a l’usuari en termes objectius i mesurables.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:37:00

Requisit

Necessitat o expectativa establerta, generalment implícita o obligatòria.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:37:00

Responsabilitat

Capacitat de respondre d’alguna cosa, de garantir l’acompliment d’una tasca, el compliment d’un deure, de donar-ne raó, etc.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:38:00

Responsabilitat social

La preocupació i compromís de les organitzacions perquè les polítiques i actuacions que implementen tinguin un impacte positiu en el seu entorn.

Enllaços interns


Darrera modificació: 24/08/2016 12:07:00

Responsable

Persona que té la responsabilitat, que té capacitat de prendre les decisions, de dirigir una activitat, que té l’autoritat dins un grup, etc.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:38:00

Resultat de l'exercici

Línia separada en el compte de pèrdues i guanys en la qual s'inclouen totes les partides de despeses i ingressos reconegudes en el període.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Resultats acadèmics

Continguts que l'estudiantat ha de conèixer, entendre i ser capaç de demostrar que posseeix en finalitzar el procés d'aprenentatge. Han d'anar acompanyats de criteris d'avaluació escaients, els quals poden aprofitar-se per determinar si s'han aconseguit els objectius marcats. Els resultats de l'aprenentatge no han de confondre's amb els objectius de l'aprenentatge, ja que mentre els primers fan referència a allò que assoleix l'estudiantat, els segons se centren en les intencions globals del professorat. Els resultats de l'aprenentatge, juntament amb els criteris d'avaluació, especifiquen els requisits mínims per a la concessió de crèdits, mentre que les notes o qualificacions es basen en el nivell dels requisits mínims per a la concessió de crèdits. L'acumulació i la transferència de crèdits es facilita si els resultats de l'aprenentatge s'expressen amb claredat i indiquen amb precisió els motius pels quals s'atorga un crèdit.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Resultats de l'aprenentatge

Continguts que l'estudiantat ha de conèixer, entendre i ser capaç de demostrar que posseeix en finalitzar el procés d'aprenentatge. Han d'anar acompanyats de criteris d'avaluació escaients, els quals poden aprofitar-se per determinar si s'han aconseguit els objectius marcats.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:39:00

Revista cientí­fica

En l'àmbit científic una revista és una publicació periòdica pensada per promoure el progrés de la ciència, normalment informant d'una nova recerca. Les revistes contenen aquells articles que han estat revisats detingudament, en un intent d'assegurar que aquests compleixin els nivells de qualitat i validesa científica de la revista.

Darrera modificació: 09/05/2012 12:34:00

Revista indexada

Per als diferents processos de valoració de l'activitat de recerca de la UPC, una revista indexada és una revista que apareix en alguna de les edicions del Journal Citation Reports (JCR): JCR Science Edition o JCR Social Science Edition.

Darrera modificació: 09/05/2012 12:35:00

Revistes notables UPC

Són revistes científiques que tenen una valoració positiva en diferents processos d'avaluació dels PDI de la UPC que hi han col.laborat o que hi han publicat algun article.

Darrera modificació: 09/05/2012 12:37:00

RLT

Sigles de Relació Llocs de Treball.

Darrera modificació: 17/05/2012 10:47:00

Rúbrica

És una graella en què, per cada criteri que s’avalua i per cada nivell de qualificació, es dóna una pauta que permet decidir si aquella és la qualificació adient.

Darrera modificació: 09/05/2014 10:26:00

RUCT

Sigles de Registre d'Universitats, Centres i Títols.

Darrera modificació: 17/05/2012 10:48:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00