Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

P

Paràmetre de rendiment (PM) mitjà o Taxa de Rendiment

Relació entre el nombre total de crèdits superats (exclosos els adaptats, convalidats, reconeguts) per l'estudiantat i el nombre total de crèdits en els que s'ha matriculat. Aquest indicador expressa el grau d'eficàcia de l'estudiantat i de la institució docent en relació a la seva activitat acadèmica. A mesura que el valor de l'indicador s'aproximi a 1 expressa un major grau d'eficàcia i, en conseqüència, una millor taxa de rendiment.

Darrera modificació: 28/11/2013 09:47:00

Paràmetre d'èxit

Mitjana de crèdits superats / Mitjana de crèdits presentats.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Passius

En un context comptable, obligacions en el present sorgides com a conseqüència de successos passats, per a l'extinció de les quals la institució s'haurà de desprendre de recursos que puguin produir beneficis o rendiments econòmics en el futur, incloent les provisions.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Passius financers

Obligacions de pagament generades pel finançament rebut d'altres persones físiques o jurídiques.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Patent

Una patent és un títol que reconeix el dret d'explotar en exclusiva la invenció patentada, de manera que ningú més pugui fabricar-la, vendre-la o utilitzar-la sense consentiment del titular. Com a contrapartida, la patent es posa a disposició del públic. El dret atorgat per una patent no és tant el de la fabricació, l'oferiment en el mercat i la utilització de l'objecte de la patent, que sempre té i pot exercitar el titular, sinó, sobretot i de forma singular, el dret d'excloure els altres de la fabricació, utilització o introducció del producte o procediment patentat en el comerç.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Patrimoni

Conjunt de béns, drets i obligacions pertanyents a una persona física o jurídica, o afectes a una finalitat, susceptibles d'estimació econòmica.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

PAU (Proves d'Accés a la Universitat)

Conjunt de proves d'accés a la universitat que els estudiants de batxillerat han de superar per poder accedir als estudis universitaris.

Darrera modificació: 17/05/2012 10:27:00

PDI a temps complet o PDI Equivalent a Dedicació Plena (EDP)

Nombre de professors numeraris i no numeraris a la universitat que tenen dedicació docent plena. A aquest efecte, s'han d'equiparar tots el professors a temps complet a 240 hores (8 hores setmanals de docència). Per als professors no numeraris contractats, s'han de sumar 4 les seves hores de docència setmanal, que figuren al contracte, i s'han de dividir per 8 amb la finalitat de trobar el nombre de professors contractats equivalents a temps complet, que cal sumar als numeraris.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Percepció

Capacitat de captar informació de l’entorn o de terceres persones per mitjà dels sentits i d'interpretar-la formalment amb l’objectiu de millorar un procés o servei.

Darrera modificació: 31/05/2013 12:50:00

Perfil d'egrés

Conjunt de coneixements i competències definits que ha d'adquirir l’estudiantat al concloure el programa formatiu.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:24:00

Perfil d'ingrés

Característiques que hauria de tenir l'estudiantat per accedir a la titulació amb garanties de completar-la amb èxit en un temps raonable. Aquest perfil s’expressarà en termes de coneixements, habilitats i actituds.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:25:00

Perfil professional

Conjunt coherent d'habilitats, coneixements i capacitats necessaris per exercir un treball específic d'un camp professional determinat. Es tracta d'una representació de les diferents exigències per desenvolupar una determinada activitat professional, cosa que permet observar les característiques que ha de tenir la persona idònia per ocupar un lloc de treball concret.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:26:00

Personal Ajudant

El personal ajudant té la consideració de personal docent i investigador en formació. La finalitat d'aquesta figura és la de completar la formació en docència i recerca. Els ajudants col·laboren en tasques docents fins a un màxim de 60 hores anuals.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:42:00

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

El personal d'administració i serveis està format per personal funcionari de la mateixa Universitat i per personal en règim de contractació laboral. Així mateix, el personal funcionari d'altres universitats, de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya i d'altres administracions públiques poden prestar serveis a la UPC en la situació que legalment s'estableixi. Els membres del PAS s'adscriuen normalment a una sola unitat.

Darrera modificació: 18/05/2012 12:20:00

Personal de suport tècnic a la recerca

Persona la tasca principal de la qual requereix coneixements tècnics i experiència en un o varis camps del coneixement. Participen en l'R+D executant tasques científiques i tècniques que requereixen l'aplicació de conceptes i mètodes operatius, generalment sota la supervisió dels investigadors.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Personal d'investigació vinculat o Investigadores/ors vinculades/ats

Són aquelles/s investigadores/rs que exerceixen tasques de recerca a la Universitat per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació i per a la transferència de coneixement i tecnologia, mitjançant un acord o altres formes de col·laboració amb universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o privades. Els/les investigadores/rs vinculades/ts mantenen el contracte de treball amb l'entitat d'origen. (LUC art. 62).

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Personal Docent i Investigador (PDI)

És constituït pel professorat dels cossos docents universitaris, pel professorat contractat i pels ajudants. Als efectes del que estableix l'article 48 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, el còmput del personal docent i investigador s'efectua en equivalències a temps complet/ a dedicació plena (EDP). (LUC art. 29).

Darrera modificació: 18/05/2012 12:20:00

Personal Docent i Investigador en formació

El personal docent i/o investigador en formació, incloent-hi els becaris en formació predoctorals com postdoctorals, i que realitza funcions docents i/o de recerca en la seva fase de formació a les unitats bàsiques de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:28:00

Personal Investigador en formació

El personal investigador en formació és el personal beneficiari d'un programa d'ajuts dirigit a la realització de la tesi doctoral en funció del qual resta vinculat a la Universitat.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:41:00

Personal Investigador en Formació Assimilat

El becari o la becària UPC Recerca Assimilat té la consideració de personal investigador en formació assimilat, d'acord al que s'estableix a la normativa de Becaris de Recerca de la UPC aprovada per acord 141/2006 del Consell de Govern de 15 de desembre de 2006.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:50:00

Personal Investigador Postdoctoral

El personal investigador postdoctoral, és el personal beneficiari d’un programa d’ajuts dirigit a la contractació de personal investigador doctor en funció del qual resta vinculat, temporalment, a la Universitat.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:43:00

Personal investigador propi o Investigadores/ors pròpies/pis

Són investigadores/rs contractades/ts per les universitats públiques entre persones amb títol de doctor. En el cas de contractar investigadores/rs postdoctorals, ho podran fer per un període màxim de cinc anys, entre persones amb títol de doctor que ho siguin amb menys de dos anys d'antiguitat, procedents d'una altra Universitat que la contractant. (LUC art. 61).

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Pla d'acció

Trasllat del mapa conceptual representat per un model lògic a una proposta operativa concreta. Per això permet detallar les tasques clau que han de ser desenvolupades, així com les mesures dels resultats esperats. Un pla d'acció ha d'incloure: a) el marc conceptual de partida; b) els objectius esperables; c) els mètodes i les activitats que constituiran el pla, inclosos els mètodes i els instruments d'avaluació previstos; d) el tipus i la quantitat de recursos materials, humans i temporals necessaris; e) els aspectes competencials; f) preveure els aspectes relacionats amb la coordinació de recursos i g) el calendari d'aplicació.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:31:00

Pla d'acollida

Conjunt d’accions i documents adreçats a l’estudiantat de nou ingrés per proporcionar-li tota la informació rellevant per iniciar els seus estudis.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:29:00

Pla de formació del PDI

Conjunt d’activitats dissenyades per donar resposta a les necessitats formatives del PDI de la UPC en tots els àmbits de la seva activitat acadèmica (docència, recerca, transferència de resultats de recerca, direcció i coordinació, i extensió universitària). Consta de tres branques de formació organitzada per l'ICE: programa d’acollida, formació inicial i formació continuada; i una quarta branca d'ajuts al PDI per a la formació externa.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:32:00

Pla de millora

Conjunt d'accions planificades, prioritzades, temporalitzades i adreçades a millorar les activitats de l'organització.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:33:00

Pla de qualitat

Programa de millora d'una institució o d'un programa d'educació superior, normalment recollit per escrit i que concreta les mesures per assolir-lo així com les formes d'avaluar el progrés.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:33:00

Pla de tutorització

Conjunt d’accions per realitzar el seguiment del procés d’aprenentatge de l'estudiantat, del seu treball efectiu i dels resultats obtinguts.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:34:00

Pla d'estudis

Conjunt organitzat d'ensenyaments que fa una universitat, la superació del qual dóna dret a l'obtenció d'un títol universitari de caràcter oficial i de validesa en tot l'Estat.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:38:00

Pla docent de l'assignatura

L’organització de les assignatures es fonamenta en el pla docent, que aprova el centre abans de l’inici del curs. Aquest pla ha d’incloure: A) Els objectius de l’assignatura expressats en termes de competències específiques i genèriques i la seva contribució als objectius generals del pla d’estudis que s’han d’assolir al llarg del procés formatiu. B) Els continguts. C) Les activitats programades. D) El temps de dedicació en hores per a l’estudiant/a. E) Els criteris d’avaluació, el mètode de qualificació i la ponderació de les proves d’avaluació.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:39:00

Pla d'orientació professional

Conjunt d’accions i documents per ajudar a l'estudiantat en el procés de selecció d’itineraris i matèries que permetin orientar el seu procés d’aprenentatge al futur professional desitjat.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:30:00

Pla o Data de publicació del Pla d'Estudis al BOE

Any en què es va publicar al Boletín Oficial del Estado (BOE) el pla d'estudis de la titulació un cop homologat pel Consejo de Coordinación Universitaria.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Planificació estratègica

Procés que permet a una organització definir la seva missió, descriure el seu entorn, identificar les seves principals claus estratègiques i elaborar plans d'actuació.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:40:00

Polí­tica de qualitat

Conjunt de directrius que fixen les intencions i l’orientació d’una organització en relació a la qualitat.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:41:00

Ponència

Text extens, signat generalment per un sol autor, que analitza, descriu o reflexiona sobre una temàtica determinada, i que es llegeix en el marc d'un congrés, un simposi, unes jornades, etc.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Pòster

Discurs escrit breu sobre un tema científic en el marc d'un congrés com a conseqüència d'un procés d'avaluació previ.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Pràctiques externes

Les pràctiques formatives externes són les activitats realitzades per l’estudiantat a empreses, institucions, organismes públics, entitats, etc, que tenen com a objectiu complementar la formació universitària de l’estudiantat en un entorn de treball real.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:50:00

Preinscripció

És el procediment administratiu pel qual s'adjudiquen les places de nou accés en les titulacions amb limitació de places. Hi ha dues fases de preinscripció: Primera fase. A finals del mes de juny, per als alumnes que superen la selectivitat en la convocatòria de juny o que l'hagin fet en anys anteriors, i també, per als qui obtinguin el títol de formació professional que els dóna accés en la convocatòria de juny o que l'hagin obtingut en anys anteriors. Segona fase. A principis del mes d'octubre, per als alumnes que superen la selectivitat al mes de setembre i per als qui obtinguin el títol de formació professional que els dóna accés a la convocatòria de setembre. En el cas de titulacions de formació professional o altres títols, es té en compte l'expedient acadèmic.

Darrera modificació: 17/05/2012 10:32:00

Premis

Premis, mencions o distincions que impliquin un reconeixement de l'excel·lència de la trajectòria científica de l'investigador. Les distincions rebudes poden ser d'abast regional, nacional, europeu o internacional (no europeu).

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Premis Extraordinaris de Doctorat

Premis que a la UPC s'atorguen anualment i hi poden participar les tesis doctorals llegides que hagin obtingut una qualificació d'excel·lent "Cum Laude" al llarg del segon any acadèmic anterior a la data de la convocatòria.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Pressupost

Document que recull, amb més o menys detall, els ingressos i les despeses que tindrà una entitat pública (estat, ajuntament, etc) durant un període determinat, que generalment és anual o bianual.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Préstecs bibliotecaris

Nombre total de préstecs domiciliaris realitzats per les biblioteques durant el període de temps de referència.

Darrera modificació: 17/05/2012 10:33:00

Preu públic

Preu d'un bé o servei produït per l'Estat, per una empresa pública o per una empresa privada si és regulat per l'Administració.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Procediment

Forma específica, documentada o no, per a dur a terme una activitat o un procés. Un procés pot integrar diversos procediments.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:51:00

Procés

Conjunt d’activitats mútuament relacionades o que interactuen, les quals transformen elements d’entrada en resultats.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:52:00

Professorat

El professorat universitari és format pel professorat dels cossos docents universitaris i el professorat contractat laboral, amb caràcter permanent o temporal, en funció de les categories que estableix aquesta Llei. (LUC art. 61).

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Professorat Agregat

El professorat agregat és una figura contractual de caràcter permanent que té plena capacitat docent i de recerca. Desenvolupa tasques docents i de recerca i suposa una provada capacitat docent i investigadora. 

Darrera modificació: 16/05/2012 10:49:00

Professorat Associat

El professorat associat és contractat entre especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir llur activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari per a desenvolupar tasques docents a la universitat. Disposa de plena capacitat docent en l'àmbit de la seva competència.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:49:00

Professorat Catedràtic Contractat

És la categoria contractual que correspon a l'etapa més avançada de la carrera acadèmica, ja que suposa una carrera docent i investigadora consolidada.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:46:00

Professorat Catedràtic d'Universitat (CU)

És la categoria que correspon a l'etapa més avançada de la carrera acadèmica, ja que suposa una carrera docent i investigadora consolidada.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:48:00

Professorat col·laborador

Les universitats poden contractar amb caràcter temporal i, si s'escau, amb caràcter permanent, professorat col·laborador, amb l'objecte de desenvolupar tasques docents, als efectes de cobrir les necessitats de docència qualificada en àmbits específics de coneixement. Per a ésser admès als processos selectius que la universitat convoqui per a accedir com a professor o professora col·laborador, les persones candidates han de disposar d'un informe favorable de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Aquest informe té validesa indefinida.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Professorat contractat

Són professors contractats permanents els catedràtics, els professors agregats i, si s'escau, els professors col·laboradors permanents. Són professorat contractat temporal els professors lectors, els professors col·laboradors, els professors associats, els professors visitants i els professors emèrits. El professorat contractat gaudeix de plena capacitat docent i, si està en possessió del títol de doctor, de plena capacitat investigadora.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Professorat lector

El professorat lector és una figura contractual de caràcter temporal que té plena capacitat docent i investigadora.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:45:00

Professorat Titular d'Universitat (TU)

El professorat TU és una figura de caràcter permanent que té plena capacitat docent i de recerca. Desenvolupa tasques docents i de recerca, suposa una provada capacitat docent i investigadora.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:47:00

Professorat Visitant

El professorat visitant és contractat entre professors o investigadors de reconegut prestigi d'altres universitats i centres de recerca, tant espanyols com estrangers.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:51:00

Programa AUDIT

ANECA, AQU i ACSUG de forma coordinada han desenvolupat el Programa AUDIT. Amb aquesta iniciativa adreçada als centres universitaris es pretén orientar el disseny del Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat que integri les activitats que fins ara s'han desenvolupat relacionades amb l'assegurament de qualitat dels ensenyaments. Tot i que aquestes orientacions s'adrecen als centres, existeixen elements transversals adreçats al conjunt de la Universitat.

Darrera modificació: 17/05/2012 10:35:00

Programa d'acollida

Programa orientat a presentar al Personal Docent i Investigador de nou ingrés la UPC com a organització, i a oferir un conjunt d’informacions relatives a aspectes vinculats al desenvolupament de l’activitat acadèmica del professorat.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:15:00

Programa de captació de l'estudiantat

Conjunt d’activitats planificades dirigides a l'estudiantat potencial per tal d’informar a aquests sobre l’oferta formativa de la universitat.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:18:00

Programa de doctorat

És el conjunt organitzat de totes les activitats formatives i de recerca conduents a l'obtenció del títol de doctor o doctora.

Darrera modificació: 12/05/2016 15:59:00

Programa de formació continuada del PDI

Conjunt d’activitats de formació enfocades a la millora acadèmica en tots els àmbits d’actuació del Personal Docent i Investigador (PDI) que li permetin desenvolupar-se professionalment en els àmbits de la docència, la recerca, la transferència de resultats de la recerca, l’extensió universitària i la direcció i coordinació. Consta també d’activitats dissenyades per donar resposta a les necessitats de les unitats bàsiques pel que fa a la formació del PDI que hi està adscrit.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:29:00

Programa de formació inicial (ProFI)

Programa específic adreçat especialment al professorat novell, que ofereix una formació pedagògica i didàctica que possibilita la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, la innovació i l’excel·lència professional en la docència.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:31:00

Programa de postgrau

Ensenyaments d'especialització orientats a l'aplicació professional de coneixements que s'imparteixen tant en centres universitaris públics com privats. La seva durada depèn del tipus de postgrau escollit. Els programes de postgrau, a diferència dels cursos de postgrau, són de tipus més generalista i es caracteritzen per oferir una visió integrada i de conjunt sobre una matèria àmplia.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Programa Erasmus Mundus

Programa europeu de cooperació i mobilitat de l'educació superior que té com a objectiu contribuir que la Unió Europea sigui un centre d'excel·lència en l'àmbit de l'aprenentatge en tot el món. A més, dins del programa es concedeixen beques de la Unió Europea als estudiants de tercers països que participen en aquests programes europeus, com també als estudiants que són membres de la Unió Europea i que cursen estudis en tercers països.

Darrera modificació: 24/08/2016 11:56:00

Programa Innova

Té com a finalitat, amb caràcter general, la contribució a la valorització de la recerca desenvolupada a la UPC, l'impuls a la cultura de la innovació i l'esperit emprenedor en tota la comunitat universitària, investigadors, estudiants, professors, personal d'administració i serveis i titulats, i la contribució a l'augment del potencial innovador dels seus col·lectius i de les seves unitats, tot afavorint la creació de noves empreses i els instruments de valorització fruit del coneixement

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Programa Juan de la Cierva

Programa adreçat a la contractació de joves doctors, oferint una especial atenció al col·lectiu d’investigadors que ha obtingut recentment el títol de doctor, amb l’objectiu que puguin incorporar-se a equips d’investigació i també donar una oportunitat de retorn a aquells investigadors que han superat una primera etapa de postdoc a l’estranger.

Darrera modificació: 03/07/2012 10:33:00

Programa Ramón y Cajal

Programa que té com a objectiu enfortir la capacitat investigadora dels grups i institucions d’I+D, tant del sector públic com del privat, mitjançant la contractació d’investigadors que hagin obtingut el grau de doctor i que hagin presentat una línea de recerca a desenvolupar, a través d’ajuts cofinançats gradual i progressivament per les institucions receptores. 

Darrera modificació: 03/07/2012 10:34:00

Programa Sèneca

Programa de beques del Ministeri d'Educació i Ciència l'objectiu del qual és atorgar a l'estudiantat que hi participa ajuts per al desplaçament i l'estada durant el període d'estudis en una altra universitat de l'Estat espanyol. Forma part del Sistema d'intercanvi entre centres universitaris espanyols (SICUE) i promou i facilita la mobilitat dels estudiants i el reconeixement acadèmic dels estudis cursats en una universitat que no és la universitat d'origen.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Programa Torres Quevedo

Programa que té com a finalitat estimular la demanda de personal qualificat per a realitzar estudis i projectes d’I+D, a través de la incorporació laboral de doctors y tecnòlegs en el sector productiu, fomentant la transferència dels resultats de la investigació desenvolupada en els centres d’I+D i la seva implementació en el sector productiu mitjançant la mobilitat de personal format en aquests centres. 

Darrera modificació: 03/07/2012 10:34:00

Programa UPC21

És el programa de projecció social, patrocini i mecenatge creat per la Universitat Politècnica de Catalunya, a través del qual s'articula la col·laboració amb empreses i institucions a l'hora de desenvolupar projectes d'interès comú i contribuir al progrés social mitjançant la transferència de coneixements i de resultats de la recerca.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Programes Estatals, Nacionals i Europeus

Nombre de recursos que financen activitats de recerca que s'atorguen amb diversos criteris de competitivitat per organismes públics. Poden ser: Estatals, Autonòmics, Locals, Unió Europea, Procedents de països aliens a la Unió Europea ....

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Projecte de doctorat industrial

És un projecte de recerca estratègic d’una empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat, i que serà objecte d’una tesi doctoral.

Darrera modificació: 12/05/2016 16:08:00

Projecte de Fi de Grau (PFG) o de Fi de Màster (PFM)

Els Projectes Fi de de Grau (PFG) o Projectes Final de Master (PFM) són treballs acadèmics finals (projectes/treballs final de carrera/màster, tesines, proves de conjunt, ...) elaborats per estudiants de grau o màster d'una universitat.

Darrera modificació: 17/05/2012 10:39:00

Projecte d'investigació

L'objectiu del projecte és l'obtenció de nous coneixements generals, científics o tècnics. Aquests nous coneixements han de suposar un avenç en llur àmbit (investigació fonamental o bàsica) i, en el seu cas, ser útils per a la creació o millora de productes, processos o serveis (investigació industrial o aplicada).

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Projecte RDI competitiu

Un projecte de RDI competitiu és aquell procedent d’una concessió atorgada en el marc d’una convocatòria competitiva, per finançar despeses de recerca, desenvolupament i innovació.

Darrera modificació: 09/05/2012 12:21:00

Projecte RDI no competitiu

Un projecte de RDI no competitiu és aquell procedent d’un contracte, un conveni, una col·laboració o  una concessió atorgada via resolució (subvenció directa), per finançar despeses de recerca, desenvolupament i innovació.

Darrera modificació: 09/05/2012 12:28:00

Projecte RIMA (ICE)

El projecte RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d'Aprenentatge) neix amb la doble voluntat de donar una major visibilitat a la innovació docent que ja s'està desenvolupant a la UPC i de potenciar la participació del professorat en activitats d'innovació i recerca educativa. Aquest projecte està impulsat per l'ICE.

Darrera modificació: 17/05/2012 10:45:00

Projectes competitius europeus

Projectes d'investigació el finançament dels quals es fa a través d'un organisme o d'una institució de la Unió Europea.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Propietari d'un procés

És l'encarregat de l'execució, la supervisió i el control dels processos de principi a fi.

Darrera modificació: 09/05/2012 09:32:00

Propietat industrial

La propietat industrial és el dret de l'inventor o creador de procediments, models o dibuixos industrials i el qui adopta o patenta noms, marques, rètols, etc., industrials o comercials, per tal d'explotar-los de forma exclusiva.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual es pot definir com la propietat que es té sobre les obres fruit de l'enginy i la intel·ligència, ja siguin literàries, artístiques o científiques.

Darrera modificació: 09/05/2012 12:31:00

Provisions

Passius l'import o la data de cancel·lació dels quals resulten indeterminats. Poden ser conseqüència d'una disposició legal, contractual o d'una obligació implícita o tàcita. En aquest últim cas, el seu naixement se situa en l'expectativa vàlida creada per la institució enfront de tercers, d'assumpció d'una obligació per part d'aquella.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Publicacions sobre l'obra d'un professor/professora

Articles publicats per una tercera persona, que tracten sobre l'obra d'un o diversos investigadors. No s'inclouen els articles de difusió realitzats pel mateix autor.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Punts DiC

Conjunt d'indicadors de direcció i coordinació on la unitat de mesura és el punt PAD (1 DiC equival a 10 hores de feina). Tant a efectes d’assignació de docència com de còmput en l’apartat de Planificació docent dels complements per mèrits docents, s’utilitza l’equivalència: 
1 DIC = 0,5 PAD

Darrera modificació: 17/12/2015 18:41:00

Punts PAD

Sistema d'indicadors de la UPC per a recollir, valorar i reconèixer les activitats que realitza el professorat en l'àmbit de la docència. 

Darrera modificació: 17/12/2015 18:37:00

Punts PAR

Punts d'Activitat de Recerca: unitat interna de mesura de la producció científica de les persones, grups i unitats acadèmiques

Enllaços interns


Darrera modificació: 24/08/2016 12:02:00

Punts PATT

Indicador que consisteix en la suma dels ingressos per transferència de tecnologia dels darrers 3 anys en la següent proporció. PATT= Ingressos n + 1/6 Ingressos n-1 + 1/12 Ingressos n-2. Inclou els ingressos gestionats pel CTT i per la Fundació Politècnica de Catalunya. Es calcula per departaments/instituts i també per grup de recerca.

Enllaços interns


Darrera modificació: 24/08/2016 12:02:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00