Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

M

Manual de Qualitat

És el document que formalitza el sistema de garantia interna de qualitat i ha de ser utilitzat conjuntament amb la resta d'elements del sistema: la política de qualitat, els objectius i els processos. La seva consulta orienta com s'ha de gestionar la qualitat de les unitats bàsiques i funcionals, evidenciant l'estratègia per assolir de manera progressiva l'excel·lència de l'organització.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:05:00

Mapa de processos

Representació gràfica de l’estructura de processos que formen el sistema de gestió de la qualitat d’una unitat.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:06:00

Màster propi de la Fundació UPC

Els màsters de la Fundació UPC o màsters propis no tenen validesa administrativa, però sí compten amb la validesa que els atorga el mercat laboral. L'Administració estableix el preu dels màsters universitaris, que té caràcter de preu públic. El preu dels màsters propis és establert per les institucions que els organitzen i no és un preu públic.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Màster universitari

És un cicle d'estudis que proporciona una formació avançada, orientada, d'una banda, a l'especialització acadèmica o professional i, de l'altra, a promoure la iniciació en tasques de recerca. Condueix a l'obtenció del títol de Màster. Té entre 60 i 120 crèdits, i dura d'1 a 2 anys.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Matèria

Cadascun dels conjunts de continguts temàtics sobre un àmbit determinat del coneixement en què s'estructuren els plans d'estudis dels ensenyaments. Acadèmicament, la matèria se segrega o s’estructura en parts o elements anomenats “assignatures”. Si no hi ha desagregació o estructuració d’una matèria en assignatures, aleshores els conceptes “matèria” i “assignatura” són coincidents.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:06:00

Matrícula

Nombre d'estudiants assignats a una titulació que han estat admesos i han formalitzat la matrícula.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Matrícula % via PAU

Percentatge d'estudiants matriculats de nou ingrés que ha accedit a la titulació a través de la via PAU.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Matrícula, % > 25 anys

Percentatge d'estudiants matriculats de nou ingrés que ha accedit a la titulació a través de la via per a majors de 25 anys.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Matrícula, % via FP

Percentatge d'estudiants matriculats de nou ingrés que ha accedit a la titulació a través de la via FP.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Medi ambient

S'entén per medi ambient l'entorn que ens envolta i que condicions les nostres circumstàncies de vida i la de les generacions venidores. No es tracta només de l'espai en què es desenvolupa la vida, sinó que també comprèn els éssers vius, els objecte, l'aigua, el sòl, l'aire i les relacions existents entre ells, així com elements tan intangibles com la cultura.

Darrera modificació: 07/05/2012 13:21:00

Memòria anual

Document de rendició de comptes presentat anualment a l'òrgan de govern corresponent de cada unitat i als grups d'interès.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:07:00

Menció d'Excel·lència/de Qualitat

La Menció d'Excel·lència/Qualitat constitueix un reconeixement a la solvència científico-tècnica i formadora del programa de doctorat en el seu conjunt i dels grups o departaments que desenvolupen la formació doctoral. L'obtenció de la Menció permet participar en l'obtenció d'ajudes que, en convocatòries específiques, articula el Ministeri responsable.

Darrera modificació: 16/05/2012 12:50:00

Mèrits docents, de gestió o de recerca

Vegeu, respectivament, trams de docència, trams de gestió o trams de recerca

Darrera modificació: 24/08/2016 12:09:00

Millora contí­nua

Procés constant per a la millora de la qualitat d'un programa formatiu en els models de gestió, que utilitza les constatacions de l'auditoria, les conclusions de l'auditoria, l'anàlisi de les dades, la revisió de la direcció o altres mitjans, i que generalment condueix a l'acció correctiva i preventiva.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:08:00

Missió

És la raó d'ésser, la finalitat i el propòsit fonamental a assolir davant els diferents grups d'interès. És un enunciat simple i precís.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:19:00

Mitjana de crèdits a cursar per any o Crèdits teòrics de la titulació anuals

Mitjana de crèdits que l'estudiantat ha de cursar anualment per obtenir el títol en el temps mínim previst. Resulta de dividir el nombre de crèdits del pla d'estudis entre els anys de durada mínima de la titulació establerta pel pla d'estudis

Darrera modificació: 23/02/2012 08:48:00

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant

Nombre total de crèdits matriculats dividit per la totalitat d'estudiantat matriculat. No inclou els crèdits convalidats, adaptats, reconeguts ni equiparats.

Darrera modificació: 23/02/2012 08:31:00

Mitjana de crèdits superats per estudiant o Mitjana de crèdits superats

Nombre total de crèdits superats dividit per la totalitat d'estudiantat matriculat. No inclou els crèdits convalidats, adaptats, reconeguts ni equiparats.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Mitjana de permanència

Mitjana de temps, calculada en anys, que un estudiant empra per titular-se. S'obté calculant la relació entre el nombre de cursos acumulats per una determinada promoció i el nombre de titulats que la conformen.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Mitjana d'hores d'obertura setmanals

Còmput de les hores totals anuals que la biblioteca és oberta entre el nombre de setmanes que té l'any.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Mobilitat

Capacitat que tenen els membres de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis de l'educació superior per desplaçar-se lliurement d'una institució educativa a una altra d'un altre país o comunitat autònoma, amb l'objectiu d'estudiar o treballar. Això pot permetre la internacionalització de l'educació superior, l'adquisició de competències interculturals i la preparació per a un marc laboral internacional.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:20:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00