Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

I

IAESTE

IAESTE és una organització per a l'intercanvi d'estudiantat universitari de carreres tècniques i científiques que volen obtenir experiència a l'estranger relacionada amb els seus estudis en el sentit més ampli. L'associació "International Association for the Exchange of Students for Technical Experience" organitza un programa d'intercanvi pel benefici tant de l'estudiantat com de les empreses i institucions que ofereixen els períodes de formació, mitjançant la realització de pràctiques remunerades.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Igualtat de gènere

Principi d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Darrera modificació: 07/05/2012 13:25:00

Immobilitzat material

Actius materials, que s'espera utilitzar durant més d'un exercici comptable, que posseeix una institució per al seu ús en la producció o el subministrament de béns i serveis, per a arrendar-los a tercers o amb finalitats administratives.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Impacte [de citacions] Normalitzat

Indicador que utilitzen alguns Rànquings universitaris per tal de mesurar l'impacte científic que tenen les institucions, a partir del nombre mig de citacions que reben els seus documents acadèmics publicats. Amb l'objectiu d'obtenir una mesura adequada d'aquest impacte, al calcular s'elimina la influència deguda a la dimensió de les institucions i al perfil de la investigació. Els valors de l'Impacte Normalitzat mostren la relació entre l'impacte mig d'una institució científica i l'impacte promig mundial de les publicacions al llarg del mateix període de temps, tipologia de document i matèria. Els valors s'expressen en percentatges; una puntuació de 0,8 significa que la institució ha estat citada un 20% menys que el promig mundial. De la mateixa manera un Impacte Normalitzat d'1,3 significa que la institució ha estat citada un 30% per sobre del promig mundial.

Darrera modificació: 17/05/2012 12:44:00

Impacte d'una organització

Els canvis positius o negatius que generen les decisions i activitats d'una organització en el seu entorn social, econòmic i mediambiental.

Darrera modificació: 09/05/2012 10:34:00

Implementar

Realitzar una idea, mètode, esquema, algorisme, etc fins a convertir-lo en un objecte concret o en un procés en estat operatiu.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:02:00

Incidència

Circumstància que influeix en el desenvolupament d’un acte o prestació de servei, que pot fer que no es dugui a terme d’acord a allò que estava previst. Les incidències poden donar peu a queixes sobre el funcionament del servei implicat.

Darrera modificació: 08/05/2012 12:04:00

Increment dels fons

Nombre total de volums ingressats a la biblioteca durant l'any de referència per compra, donatiu o intercanvi. Inclou els exemplars de monografies i col·leccions de revistes en paper.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Índex d'apropament al ritme teòric

Percentatge que s'obté de la relació entre la mitjana dels crèdits superats per l'estudiantat durant un període respecte de la mitjana de crèdits a cursar. No inclou els crèdits convalidats, adaptats, reconeguts ni equiparats.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Indicador

Expressió qualitativa o quantitativa que mesura l’assoliment dels objectius fixats prèviament en relació als diferents criteris de qualitat que s'apliquen a una institució o programa formatiu.

Enllaços interns


Darrera modificació: 16/05/2012 12:35:00

Informe de l'activitat docent

És un informe emès per les pròpies Universitats un cop el professorat ha estat avaluat favorablement d’acord amb el Manual d’Avaluació Docent de la UPC. Aquest informe a banda de reconèixer que el sol·licitant posseeix una carrera docent consolidada, s’haurà de fer arribar, juntament amb la sol·licitud i documentació corresponent, a AQU Catalunya per tal que aquesta emeti el corresponent certificat d’activitat docent.

Darrera modificació: 03/07/2012 10:32:00

Informes o reports

Informes (o "reports") de recerca i de treball generats pel personal o per les unitats, i que no han estat publicats. S'entén com a informe de treball el resultat parcial d'una investigació en relació amb un conveni o projecte amb finançament privat. Com a informe de recerca s'entén la recopilació de resultats obtinguts en relació amb un projecte d'investigació amb finançament públic (Generalitat, MEC, UE, etc...)

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Ingressos

Increments en el patrimoni net de la institució durant l'exercici comptable, sigui en forma d'entrades o augments en el valor dels actius, o de disminució dels passius, que no estan relacionats amb aportacions, monetàries o no.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Instituts universitaris de recerca

Els instituts universitaris de recerca són unitats dedicades, en un àmbit de coneixement determinat, a la recerca científica i tècnica, i a la creació artística o humanística. Poden organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau i proporcionar assessorament en l'àmbit de les seves competències, així com exercir les funcions que s'expressen en l'article 27 dels Estatuts de la UPC.

Enllaços interns


Darrera modificació: 24/08/2016 11:41:00

Interès

Remuneració que es paga o es percep per l'ús temporal d'una quantitat de diner, que es calcula com a percentatge de la quantitat presa en préstec o prestada.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Inversió

Col·locació de fons en una operació financera o en un projecte amb la intenció d'obtenir-ne una rendibilitat en el futur.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Inversió financera

Inversió en actius financers per a exercir el control d'una institució o participar en la seva gestió, així com per a obtenir els dividends i les plusvàlues corresponents.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Inversions financeres temporals

Inversions en actius financers sense la intenció de prendre part en la gestió de la societat en la qual s'inverteix, sinó d'obtenir-ne un rendiment a un termini relativament curt.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Investigadores/ors en formació

Són l'estudiantat de doctorat, els becaris de recerca i els/les ajudantes/nts. (LUC art. 68).

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00