Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

F

Factories de recursos docents

Les factories de recursos docents són uns nous espais, ubicats a les biblioteques de la UPC, oberts al PDI i al PAS vinculats a projectes i propostes de millora de la docència, presencial i no presencial, mitjançant l'ús de les noves tecnologies. Neixen de la col·laboració de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), el Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) i l'empresa INTEL.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Fase selectiva / Fase Inicial

Etapa inicial de l'estudi en què un nombre fix d'assignatures del pla d'estudis, que és necessari superar per continuar els estudis, s'avalua de forma global. Per superar aquesta fase, l'estudiant ha d'obtenir la qualificació d'apte en un termini màxim del doble de la durada de la fase establerta al pla d'estudis. La superació d'aquesta fase és un requisit indispensable per poder formalitzar la matrícula d'assignatures obligatòries i optatives d'un curs posterior.

Darrera modificació: 18/05/2012 12:17:00

Felicitació

Expressió de satisfacció pel funcionament d’un procés o servei.

Darrera modificació: 08/05/2012 11:54:00

Finançament

Import necessari per a la realització d'un projecte, sigui en forma de recursos propis o en forma de recursos aliens.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Formació permanent o Formació continuada

Formació que un individu realitza al llarg de la seva vida en centres especialitzats, amb la finalitat de completar la formació inicial. També s'utilitzen els termes "formació continuada", "formació contínua" i "formació al llarg de la vida".

Darrera modificació: 16/05/2012 12:26:00

FPI_ministeri

Són beques pel personal investigador en formació convocades pel misteri i que tenen com a finalitat realitzar una tesi doctoral en qualsevol area de coneixement. L'organisme responsable d’aquesta convocatòria és el MICINN. En el període de CONTRACTE poden realitzar fins a un màxim de 60h/anuals de docència.

Darrera modificació: 17/05/2012 12:59:00

FPI_UPC

Són beques pel personal investigador en formació convocades per la pròpia UPC i que tenen com a finalitat la realització de la tesi doctoral a la UPC. L’organisme responsable d’aquesta convocatòria és la UPC. En el període de beca, la docència és opcional fins a un màxim de 60h/any.
En el període de contracte és obligatòria fins a un màxim de 60h/any.

Darrera modificació: 17/05/2012 13:01:00

FPI_UPC_especí­fiques

Són beques pel personal investigador en formació convocades per la pròpia UPC, que tenen com a finalitat la realització de la tesi doctoral a la UPC i que estan finançades per un projecte de recerca concret. L’organisme responsable d’aquesta convocatòria és la UPC. En el període de beca, la docència és opcional fins a un màxim de 60h/any. En el període de contracte és obligatòria fins a un màxim de 60h/any.

Darrera modificació: 17/05/2012 13:02:00

FPU_ministeri

Són beques pel personal investigador en formació convocades pel ministeri i que tenen com a finalitat la seva formació docent i investigadora. L’organisme responsable d’aquesta convocatòria és el MEC. En aquestes beques la docència és obligatòria (en tot el període): màxim 60h/anuals de docència (6 crèdits per curs acadèmic).

Darrera modificació: 17/05/2012 13:00:00

FPU_UPC

Són beques pel personal investigador en formació convocades per la pròpia UPC i que tenen com a finalitat la seva formació docent i investigadora. L’organisme responsable d’aquesta convocatòria és la UPC. En aquestes beques la docència és obligatòria (en tot el període): màxim 60h/anuals de docència (6 crèdits per curs acadèmic).

Darrera modificació: 17/05/2012 13:01:00

FPU_UPC_especí­fiques

Són beques pel personal investigador en formació convocades per la pròpia UPC, que tenen com a finalitat la seva formació docent i investigadora i que estan finançades per un projecte de recerca concret. L’organisme responsable d’aquesta convocatòria és la UPC. En el període de beca, la docència és opcional fins a un màxim de 60h/any. En el període de contracte és obligatòria fins a un màxim de 60h/any.

Darrera modificació: 17/05/2012 13:03:00

Fundació Politècnica de Catalunya

La Fundació Politècnica de Catalunya promou i gestiona la formació contínua de la Universitat Politècnica de Catalunya (màsters, postgraus i cursos de desenvolupament professional amb títol propi), així com els estudis de grau en Multimèdia i grau en Fotografia i Creació Digital.

Darrera modificació: 16/05/2012 12:26:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00