Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

E

Edició de llibres

Es comptabilitza el nombre de llibres d'investigació editats per la UPC amb ISBN assignat.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

EDP (Equivalent a dedicació plena)

Indica si una determinada persona és o no computada com un efectiu amb la finalitat d’obtenir mesures de productivitat de la producció científica (PAR/EDP) i de la transferencia de resultats de la recerca (PATT/EDP) dels grups de recerca i de les unitats acadèmiques.

Vegeu "PDI a temps complet".

Darrera modificació: 20/04/2016 17:57:00

EETC

Vegeu "Estudiantat Equivalent a temps complet".

Darrera modificació: 16/05/2012 12:19:00

Egressat/Egressada

Estudiantat que ha completat tots els crèdits que conformen el pla d’estudis sense considerar si ha sol·licitat o no el títol universitari.

Darrera modificació: 08/05/2012 11:08:00

Emèrita/ts o Professorat emèrit contractat

Col·lectiu de professorat contractat, amb caràcter temporal i en règim laboral, entre professorat jubilat funcionari de la mateixa Universitat o d'una altra que hagin prestat serveis destacats a la Universitat. Pot col·laborar en activitats específiques de docència o de recerca a la Universitat. (LUC art. 52).

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Encàrrec docent o preassignació de docència

Procediment mitjançant el qual, els centres, màsters universitaris i programes de doctorat assignen els punts d'assignació de CdG a les unitats acadèmiques.

Darrera modificació: 24/08/2016 11:32:00

ENQA

Sigles de l'Associació Europea per a la Garantia de Qualitat de l’Educació Superior (European Association for Quality Assurance in Higher Education).

Darrera modificació: 16/05/2012 12:18:00

E-prints UPC

E-prints UPC cobreix dues finalitats: per una banda, és el dipòsit institucional de la UPC que recull els articles de revista, les comunicacions de congrés i els reports de recerca generats en les activitats de recerca del personal docent i investigador de la universitat; per l'altra, és una eina que permet accelerar la producció científica, allotjant versions de documents prèvies a la publicació en una revista o a les actes d'un congrés. L'objectiu d'E-Prints UPC és augmentar la visibilitat i l'accessibilitat d'aquests documents, així com garantir la seva preservació.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Equiparació

L'equiparació es produeix a partir d'un canvi de pla d'estudis dins el mateix centre. Té el mateix tractament que les adaptacions, però amb una diferenciació a nivell econòmic, ja que no es cobren.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Erasmus Mundus (Màster o Programa de Doctorat)

Titulació interuniversitaria entre diverses universitats europees -han de ser de més d'un país-, reconegut com a tal per la Comissió Europea en base a l'acompliment d'una sèrie de requisits preestablerts. Si és així, els Erasmus Mundus gaudeixen d'uns ajuts europeus amb la finalitat de captar estudiantat amb currículums acadèmics notables. Els governs de la Unió Europea van acordar reconèixer aquests títols com a oficials. 

Darrera modificació: 24/08/2016 11:34:00

Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

Projecte iniciat amb la Declaració de Bolonya (1999) que promou la convergència de diferents sistemes d'educació en un sol marc amb la finalitat de millorar la qualitat, la transparència i la compatibilitat dels estudis, títols i diplomes de tots els països europeus. Aquest projecte ha de permetre un reconeixement internacional més fàcil de les titulacions i facilitar la mobilitat de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis, així com la integració dels titulats en un únic mercat laboral. D'acord amb els principis promoguts pel procés de Bolonya, la integració del nostre sistema universitari a l'EEES comporta, d'una banda, una profunda transformació de tots els aspectes relacionats amb l'estructura universitària (sistema de cicles, crèdits ECTS, títols, etc.); i d'una altra, una renovació de la metodologia i els objectius de l'educació superior (tipus d'aprenentatge i formació, processos d'avaluació, programes d'intercanvi, etc.).

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Estàndard

Constitueix una concreció o contextualització d'un criteri de qualitat. Per exemple, "els mòduls del pla d'estudis són coherents amb el perfil de formació descrit" és l'estàndard, i la coherència és el criteri.

Darrera modificació: 08/05/2012 11:50:00

Estratègia

Conjunt d'accions i comportaments de les persones, equip i organisme responsable, coordinats i orientats per a la consecució dels objectius establerts.

Darrera modificació: 08/05/2012 11:51:00

Estudi semipresencial

Un estudi és semipresencial quan la docència s'imparteix de forma repartida entre la presència i la no presència de l'estudiantat.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Estudiantat de la fase no selectiva/no inicial

Persones que no estan matriculades de crèdits de fase selectiva/inicial.

Darrera modificació: 16/05/2012 12:19:00

Estudiantat de la fase selectiva/inicial

Persones que estan matriculades de crèdits d'aquest bloc curricular .

Darrera modificació: 16/05/2012 12:20:00

Estudiantat de la UPC que participen en programes d'intercanvi internacional

Còmput del nombre d'estudiantat de titulacions de cicles, graus o màsters de la UPC que participa en programes d'intercanvi internacional.

Darrera modificació: 24/08/2016 11:35:00

Estudiantat de nou ingrès

Nombre d'estudiantat que ha formalitzat la matrícula a l'estudi per primera vegada.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Estudiantat de nou ingrés al programa de doctorat o Total nous

Nombre d'estudiantat matriculat per primera vegada al programa de doctorat.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Estudiantat Equivalent a Temps Complet (EETC)

Equivalència en alumnes, que consisteix a considerar el nombre de crèdits matriculats pel conjunt d'estudiants de la titulació dividit per la mitjana de crèdits que un estudiant ha de cursar cada any per finalitzar els seus estudis en el temps mínim previst. En el càlcul dels ETC s'han de tenir en compte els crèdits corresponents als complements de formació que matriculin els estudiants si la titulació avaluada té altres vies d'accés als estudis diferents a les de preinscripció, i els preveu. En canvi, no es consideren en cap cas els crèdits convalidats, reconeguts, adaptats i/o equiparats.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Estudiantat estranger que participa en programes d'intercanvi internacional a la UPC

Còmput del nombre d'estudiantat de titulacions de 1r i 2n cicle/grau estrangers que participen en programes d'intercanvi internacional.

Darrera modificació: 16/05/2012 14:15:00

Estudiantat titulat o Nombre de titulades/ats

Nombre d'estudiantat que ha superat el 100% dels crèdits necessaris per a l'obtenció del títol al llarg d'un curs acadèmic.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Estudiants totals matriculats

Còmput del nombre total d'estudiants que han formalitzat la matrícula a la titulació corresponent.

Darrera modificació: 16/05/2012 12:22:00

Estudis de Grau

Estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol de grau i que, d'acord amb la proposta "L'organització dels ensenyaments universitaris a l'Estat espanyol" del Ministeri d'Educació i Ciència, hauran de tenir una extensió d'entre 180 i 240 crèdits ECTS. Amb els estudis de grau, l'estudiant ha de rebre una formació general bàsica de l'àrea de coneixement de la titulació i una preparació adequada per a l'exercici professional.

Darrera modificació: 18/05/2012 09:16:00

Estudis de màster

Estudis de postgrau que condueixen a l'obtenció del títol de màster. Es cursen després d'obtenir un títol de grau (o bé excepcionalment mitjançant altres títols que es considerin equivalents al títol de grau). D'acord amb la proposta "L'organització dels ensenyaments universitaris a l'Estat espanyol" del Ministeri d'Educació i Ciència, els estudis de màster hauran de tenir una extensió d'entre 60 i 120 crèdits ECTS. El màster finalitza amb l'elaboració i defensa oral pública d'un projecte o treball de fi de màster i pot formar part de la formació per a l'obtenció del títol de doctor. Nota: En el marc de l'EEES, es parla de màsters universitaris per referir-se als màsters que tenen validesa administrativa en tot l'Estat espanyol. En canvi, els màsters propis no tenen aquesta validesa administrativa, però sí compten amb la validesa que els atorga el mercat laboral. L'Administració estableix el preu dels màsters universitaris, que té caràcter de preu públic. El preu dels màsters propis és establert per les institucions que els organitzen i no és un preu públic.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Estudis de màster universitari

Són els estudis oficials adaptats a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i que donen dret a l'obtenció del títol de màster universitari. Impliquen l'especialització de l'estudiantat en la seva formació acadèmica, professional o investigadora, a la qual es pot accedir després d'haver cursat estudis de grau. Per al títol de màster es requerirà haver completat entre 60 i 120 crèdits europeus.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Estudis propis

Ensenyaments els plans d'estudi dels quals no estan inclosos al catàleg oficial del MEC i, per tant, no han estat sotmesos a l'homologació del Consejo de Coordinación Universitaria. Els efectes acadèmics dels títols obtinguts són avalats per la Universitat que els organitza.

Darrera modificació: 16/05/2012 12:25:00

Estudis reglats

Són aquells estudis, els plans d'estudis dels quals estan regulats per una normativa general, ja sigui pel que fa referència al seu contingut com per la seva forma d'aprovació o establiment.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Evidència

És una prova o circumstància que confirma la veracitat de la informació aportada. L’evidència pot ser de tipus documental (per exemple, els informes de seguiment de les titulacions, les actes dels òrgans de govern, els quadres d’indicadors, etc.) o de tipus prova (mostrar el funcionament d’una aplicació, una entrevista oral, etc.)

Darrera modificació: 27/03/2014 10:13:00

Excel·lència

Pràctica notable en la gestió de l'organització i en la consecució de resultats basada en un conjunt de conceptes fonamentals que inclouen l'orientació als resultats, l'enfocament en l'usuari, el lideratge i la constància en el propòsit, la gestió per processos i per fets, la millora contínua i la innovació, les associacions en benefici mutu i la responsabilitat social.

Darrera modificació: 08/05/2012 11:53:00

Expectativa de l'usuari

El que l’usuari espera que l’organització li ofereixi, en termes de serveis concrets o de la manera com es presten els serveis.

Darrera modificació: 08/05/2012 11:53:00

Exposició

Una exposició és una mostra al públic d'idees o objectes, siguin de tipus artístic, industrial, científic o tecnològic, amb diverses finalitats.

Darrera modificació: 09/05/2012 12:05:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00