Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

D

Dedicació: temps complet i temps parcial

La durada de la jornada de treball del personal acadèmic contractat amb dedicació a temps complet és la que es fixi amb caràcter general per al personal funcionari dels cossos docents universitaris, i es reparteix en activitats docents, de recerca i de gestió. El règim de dedicació a temps parcial ha d'ésser igual o inferior a la meitat de la durada de la jornada de treball que es fixi amb caràcter general per a la dedicació a temps complet.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Demanda en 1a preferència

Nombre de sol·licituds per accedir a un estudi de la Universitat, en 1a opció, considerant totes les vies possibles d'accés.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Demanda en 1a preferència / oferta de places

Relació entre el nombre de sol·licituds per accedir a un estudi de la Universitat, en 1a opció, considerant totes les vies possibles d'accés, i el nombre de places de nou ingrés que s'ofereixen en el centre per cursar aquest estudi.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Demanda en 1a preferència, estudi i centre

Nombre de sol·licituds per accedir a una titulació d'una universitat, sol·licitada en primera opció, considerant totes les vies possibles d'accés.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Demanda insatisfeta en 1a preferència

Nombre de sol·licituds d'accés, formulades en primera opció considerant centre i estudi, que no han estat admeses i en conseqüència no han formalitzat la matrícula.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Demanda total

Nombre de sol·licituds per accedir a un estudi de la Universitat, considerant totes les vies possibles d'accés.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Departaments

Són els òrgans bàsics encarregats d'organitzar i desenvolupar la investigació i els ensenyaments propis de les àrees de coneixement respectives. Estan dirigits pel Consell de Departament que, al seu torn, nomena el director o directora de departament.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Desenvolupament sostenible

S'entén per desenvolupament sostenible aquell tipus de desenvolupament que és capaç de satisfer les necessitats actuals sense comprometre els recursos i possibilitats de desenvolupament de les futures generacions.

Darrera modificació: 09/05/2012 10:42:00

Despeses

Reconeixement comptable del fet que el patrimoni net de la institució ha sofert un decrement com a conseqüència de la sortida de diner per l'adquisició d'un bé o servei, o, de manera extraordinària, d'operacions financeres o d'un altre tipus.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Despeses financeres

Despeses relacionades amb l'estructura de finançament amb recursos aliens de la institució.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Deutor

Persona física o jurídica obligada a satisfer l'import d'un deute.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Diagrama de flux

Representació gràfica d’un procés o subprocés. Representa la seqüència d’activitats, els actors o les unitats que intervenen, el flux que segueixen les activitats (cronològicament) i la documentació que genera.

Darrera modificació: 08/05/2012 10:22:00

Dipòsit

Contracte mitjançant el qual una persona física o jurídica, el dipositant, lliura per a la seva guarda i custòdia a una altra, el/la dipositari/ària, un bé moble per un període de temps, que pot ser indefinit, i el pot recuperar d'acord amb les condicions esmentades en aquest contracte. Acostuma a tractar-se de diner (dipòsit bancari) o de títols.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Directriu

Conjunt d'instruccions que ajuden a comprendre un aspecte d'un model o d'un sistema.

Darrera modificació: 08/05/2012 11:07:00

Doctorand/a o Estudiant de doctorat

Estudiant que realitza un període formatiu per obtenir un títol basat principalment en la recerca.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Doctorat o Enseyaments de doctorat

És la formació universitària oficial que té com a finalitat l’adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat.

Darrera modificació: 12/05/2016 15:58:00

DRAC

DRAC és una aplicació informàtica que té com a principals utilitats: la gestió del currículum del professorat i personal investigador, la gestió del catàleg dels grups de recerca i grups de recerca acreditats, l'elaboració de les memòries de les unitats acadèmiques i dels grups de recerca, el càlcul dels punts per activitats de recerca (PAR), el càlcul d

Conceptes relacionats


Enllaços interns

Darrera modificació: 24/08/2016 12:04:00

Durada mitjana dels estudis per titulat

Vegeu "Mitjana de permanència".

Darrera modificació: 16/05/2012 10:16:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00