Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

C

% Crèdits matriculats vs. teòrics

És el percentatge de la mitjana de crèdits matriculats per l'estudiantat al llarg de la fase selectiva/inicial respecte de la mitjana de crèdits que cal cursar per any acadèmic per acabar els estudis en el temps mínim previst, (no inclou els crèdits convalidats, adaptats, reconeguts ni equiparats).

Darrera modificació: 16/05/2012 10:22:00

% Crèdits repetits / Total de crèdits matriculats

Percentatge de crèdits que s'han matriculat més d'una vegada respecte del total de crèdits matriculats per l'estudiantat en un quadrimestre.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Campus

Agrupació de diferents centres universitaris en un lloc físic concret.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Capacitat lectiva efectiva (CLE)

La capacitat lectiva efectiva (CLE) és l'indicador de capacitat docent real d’un professor expressada en punts. Pot haver diferències amb la potencial (CLP) per raons d’absència, baixa durant el curs, canvis de dedicació i hores de substitució o docència extraordinària, entre altres factors.

Darrera modificació: 21/06/2016 09:37:00

Capacitat lectiva potencial (CLP)

La Capacitat lectiva potencial (CLP) és un indicador de capacitat que informa dels punts de docència (PADs) potencials a impartir pel PDI en un curs acadèmic segons el seu contracte

Darrera modificació: 20/04/2016 17:44:00

Capítol de llibre

Un capítol són dues o més divisions essencials d'un llibre, i cada divisió és de llargada relativa. Cadascun dels capítols té significat per si mateix, però es complementa amb els altres capítols.

Darrera modificació: 09/05/2012 10:51:00

Càrrega total (crèdits)

Nombre de crèdits que l'estudiantat ha de cursar d'una titulació per obtenir el títol acadèmic corresponent.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Càrregues financeres

Despeses d'una operació financera no relacionades amb les comissions i honoraris que percep l'entitat de crèdit, per exemple, interessos pagats, impostos, etc.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Carta de serveis

Publicació a través de la qual una organització (o una part d’ella) detalla la relació de serveis que presta (catàleg de serveis) i es compromet amb els seus usuaris a complir uns estàndards de qualitat en la prestació del servei (compromisos de qualitat).

Darrera modificació: 08/05/2012 10:09:00

Càtedra d'empresa

Les càtedres i aules d'empresa són un medi per establir una col.laboració estratègica durable i d'ampli aspectre entre una o més d'una empresa i la UPC, amb la finalitat de desenvolupar objectius de docència, recerca, difusió, innovació i transferència de tecnologia, en un o més d'un àmbit de coneixement propi de la UPC. Tenen la seva raó de ser en la voluntat de potenciar i reforçar la relació universitat-empresa per crear valor afegit.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:05:00

Catedràtic/a o Professorat catedràtic contractat

Col·lectiu de professorat contractat amb caràcter permanent que han de reunir els requisits següents: estar en possessió del títol de doctor; acreditar almenys tres anys d'activitat docent i de recerca, o prioritàriament de recerca postdoctoral; acreditar dos anys d'activitat docent o investigadora, predoctoral o postdoctoral, o de transferència de tecnologia o de coneixements, en situació de desvinculació acadèmica de la Universitat d'adscripció i disposar d'una acreditació de recerca avançada emesa per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (LUC art. 47).

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Centre adscrit

Centre docent, públic o privat, extern a la Universitat però que hi està vinculat per conveni i a través de la qual publica el pla d'estudis i expedeix els títols acadèmics.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)

Entitat sense finalitat de lucre, que neix el 1992, a iniciativa del Consell Social de la UPC. El CCD és un centre plenament integrat a la UPC, des d'on s'impulsa i es dóna suport a iniciatives de voluntariat en les que poden participar tots els membres de la comunitat universitària, des d'on es canalitzen iniciatives solidàries cap a països i regions on les situacions de desigualtat són més notòries i, en darrer terme, des d'on es comparteix el bagatge de coneixements científics, tècnics i socials de la UPC a fi d'estimular un progrés humà equilibrat, autònom i sostenible.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:06:00

Centre de suport a la innovació tecnològica

Grup de recerca o centre de recerca que es caracteritza per la seva capacitat de prestar serveis d'innovació tecnològica a les empreses de Catalunya a través de la subcontractació d'activitats d'R+D per incrementar la seva competitivitat.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Centre de Transferència de Tecnologia (CTT)

Organisme que gestiona les activitats de recerca de les investigadores i investigadors de la Universitat i estimula la seva participació en projectes de recerca i desenvolupament tecnològic. Així mateix, estimula la innovació i el progrés tecnològic del teixit industrial mitjançant la promoció de la transferència de resultats i tecnologies desenvolupades en els departaments, instituts universitaris de recerca i els centres de recerca.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:11:00

Centre docent

Sota aquesta denominació entenem les facultats, les escoles tècniques superiors o les escoles universitàries. Els centres són els responsables de la coordinació acadèmica i administrativa de les titulacions.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:05:00

Centre Específic de Recerca (CER)

Els CERs formen part dels grups de recerca acreditats i són unitats singulars amb projecció externa pròpia posats en marxa per iniciativa de diferents departaments o instituts universitaris de recerca, que tenen com a funció principal l’atenció a la demanda d’entitats públiques o privades externes en uns camps específics de recerca.

Darrera modificació: 18/05/2012 09:23:00

Centre propi

Centre docent integrat a la Universitat.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Certificació

Resultat d'un procés per el qual es verifica i documenta l'acompliment de requisits de qualitat prèviament establerts. Pot referir-se a processos o persones.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo)

El Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA, és una institució acadèmica internacional fundada fa més de 30 anys. Està integrada per les més importants universitats d'Amèrica Llatina i d'Europa. El propòsit institucional de CINDA s'ha perfilat, bàsicament, cap als temes de política i gestió universitària. Per acomplir amb el seu propòsit de creixement, desenvolupament i projecció internacional, CINDA, ha posat en marxa, entre d'altres, el Programa de Movilidad Estudiantil: el seu objectiu consisteix en promoure l'intercanvi d'estudiants de pregrau.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

CIT

Sigles de la Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC.

Darrera modificació: 16/05/2012 12:46:00

Claustre Universitari

El Claustre Universitari és l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària i exerceix les més altes funcions pel que fa a l'establiment de la normativa interna, el control i l'expressió de la posició i les aspiracions d'aquesta.

Darrera modificació: 16/05/2012 13:14:00

CLE

Acrònim de Capacitat Lectiva Efectiva

Darrera modificació: 20/04/2016 17:45:00

CLP

Acrònim de Capacitat Lectiva Potencial.

Darrera modificació: 20/04/2016 17:45:00

CLUSTER

CLUSTER (Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research) és un consorci format per dotze universitats europees elit especialitzades en Ciències, Enginyeria i Arquitectura amb membres associats a tot el món. La xarxa CLUSTER representa a més de 3.000 professors, 11.000 personal acadèmic, 14.000 doctorats i 140.000 estudiants, de diferents universitats europees del camp de les Ciències, l’Enginyeria i l’Arquitecura.

Darrera modificació: 17/05/2012 12:51:00

Codi ètic

Document on es recull i defineixen el conjunt de valors i principis que serveixin per inspirar i motivar les bones pràctiques del personal al servei d'una organització en l'exercici de les seves activitats.

Darrera modificació: 07/05/2012 13:24:00

Cohort o Estudiantat nou de primer curs o Nous 1r

Conjunt d'estudiantat que es matricula en el curs inicial de la titulació per primera vegada.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Col·laboradores/dors o Professorat col·laborador contractat

Col·lectiu de professorat contractat, amb caràcter temporal, i si s'escau amb caràcter permanent, format per persones que disposen d'un informe favorable de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'objecte del qual és desenvolupar tasques docents als efectes de cobrir les necessitats de docència qualificada en àmbits específics de coneixement. (LUC art. 48).

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Competències

Conjunt de coneixements, capacitats i aptituds necessàries per executar una tasca determinada. La competència exigeix una combinació de sabers tècnics, metodològics i socials que són el resultat d'un procés d'aprenentatge i que es poden aplicar tant en l'àmbit acadèmic com en el professional. Ser competent significa, per tant, combinar, coordinar i integrar aquests sabers en l'exercici professional. Els programes formatius han de treballar tant les competències específiques -relacionades amb un camp de coneixement i una activitat professional concreta- , com les genèriques, que tenen caràcter transversal perquè són aplicables a diversos camps de coneixement i són necessàries per a qualsevol acció professional.

Darrera modificació: 08/05/2012 10:11:00

Competències específiques

Competències pròpies d'una ocupació, professió o àmbit de coneixement, que suposen la capacitat d'aplicar les habilitats i els coneixements a noves situacions dins de l'àrea professional i professions afins.

Darrera modificació: 08/05/2012 10:13:00

Competències genèriques o transversals

Competències compartides per diferents ocupacions o diversos àmbits de coneixement. Són competències apropiades per a la majoria de les professions i estan relacionades amb el desenvolupament personal i la formació orientada a la comunitat. Entre altres: capacitat d'anàlisi i de síntesi, presa de decisions, capacitat de posar en pràctica els coneixements teòrics, treball en equip, planificació i gestió del temps, habilitats interpersonals, etc.)

Darrera modificació: 15/05/2012 09:52:00

Competències i habilitats relacionades amb la recerca

Els estudis de doctorat han de garantir que el doctorand o doctoranda adquireixi competències bàsiques en recerca, una alta capacitat professional, creativitat i innovació.

Darrera modificació: 12/05/2016 16:04:00

Comunicació

Text breu sobre un tema científic en el marc d'un congrés com a conseqüència d'un procés d'avaluació previ.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Concurs d'arquitectura

Un concurs d'arquitectura és un procediment mitjançant el qual una entitat selecciona una proposta de disseny, plànol, avantprojecte o projecte arquitectònic o urbanístic.

Darrera modificació: 09/05/2012 10:54:00

Conferència

Discurs extens en el qual es tracta d'un tema científic fora del marc d'un congrés com a conseqüència d'una invitació.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Congrés

Reunió d'investigadores/rs per a la discussió, el confrontament o la simple exposició de diversos temes i de diverses qüestions de llur especialitat.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Congressos notables UPC

Es consideren congressos notables UPC, segons la Comissió d'Investigació de la UPC, aquells que puguin presentar com a mínim 10 referències del congrés en revistes situades en el 1r. terç de la seva categoria del Journal Citation Reports (JCR), ordenades de major a menor factor d'impacte. Els articles on apareixen les referències no podran abastar un període superior a un any. Els congressos hauran de tenir cinc anys d'antiguitat o més i haver-se celebrat dues edicions com a mínim. També hauran de comptar amb referees internacionals. El llistat de congressos notables UPC es revisa cada dos anys per tal de verificar que els congressos referenciats continuen complint els estàndards de qualitat que se'ls demana.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Consell de govern

El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, així com les directrius i els procediments per aplicar-les, en els àmbits acadèmic, econòmic i de gestió. Ha de vetllar pel compliment dels Estatuts i reglaments de la Universitat Politècnica de Catalunya i altres acords del Claustre Universitari.

Darrera modificació: 16/05/2012 13:13:00

Consell social

És l'òrgan de participació de la societat a la UPC i té la funció d'assumir, integrar i relacionar l'activitat de la Universitat amb el sector públic, la societat civil i el teixit productiu. A través del Consell Social, la UPC és partícip de les necessitats i aspiracions socials, mentre que la societat col·labora amb la UPC en la definició dels criteris i de les prioritats del seu planejament estratègic, per tal que les tasques de formació i de recerca sintonitzin amb les demandes i necessitats socials i econòmiques.

Darrera modificació: 16/05/2012 13:14:00

Contractades/ats o Professorat visitant contractat

Col·lectiu de professorat contractat, amb caràcter temporal i en règim laboral, entre professorat i investigadores/rs de reconegut prestigi, procedents d'altres universitats i centres de recerca, per al desenvolupament d'activitats específiques de docència i de projectes de recerca. (LUC art. 51).

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Control de la qualitat

Mesura interna que es fa de la qualitat d'una institució o un programa amb relació a un conjunt d'activitats tècniques i de funcionament.

Darrera modificació: 08/05/2012 10:15:00

Convalidació de crèdits

Procés administratiu pel qual es reconeixen les matèries, assignatures o crèdits d'estudis aprovats en una altra titulació o una altra universitat. Les consolidacions es produeixen d'acord amb la similitud en el contingut i la càrrega lectiva entre les assignatures que volen ser convalidades. Normalment l'alumnat ha d'acreditar que té superada l'assignatura que vol convalidar i ha d'aportar el programa cursat. No es trasllada la qualificació obtinguda, sinó que apareix el concepte d'""aprovat"" en el nou expedient acadèmic.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Conveni de Cooperació Educativa

Conveni signat amb empreses o entitats, per tal de fomentar estades d'estudiantat que es troba finalitzant els seus estudis, amb l'objectiu d'obtenir formació i experiència pràctica vinculada a aquests estudis.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Convenis Càtedres d'Empresa

Són l'instrument de què disposa la Universitat Politècnica de Catalunya per formalitzar públicament un acord durable de col·laboració acadèmica, d'ampli espectre, entre la Universitat i una o diverses empreses/institucions en un o més d'un domini de coneixement.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:12:00

Convenis i Serveis

Nombre de recursos que financen activitats de recerca que s'atorguen per empreses públiques o privades per adjudicació directa.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Cost de personal

Despeses relacionades amb les retribucions als empleats, inclosos salaris, cotitzacions a la Seguretat Social i altres prestacions.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Crèdit

És la unitat de valor dels ensenyaments. Cada crèdit correspon a 10 hores d'ensenyament teòric, pràctic o el seu equivalent. Cada assignatura del pla d'estudis té una determinada assignació de crèdits.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Crèdit ECTS

Unitat de mesura dels ensenyaments universitaris per a l'espai europeu d'educació superior que equival a unes 25-30 hores. L'assignació de crèdits comptabilitzarà les hores corresponents a les classes lectives, teòriques o pràctiques, les hores d'estudi, les hores dedicades a la realització de seminaris, treballs, pràctiques o projectes, i les hores exigides per preparar i fer els exàmens i les proves d'avaluació. Per tant, no és definit únicament en funció de les hores de docència teòrica i pràctica impartida pel professor, ni tampoc només d'acord amb les hores presencials.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:14:00

Creditor

Persona física o jurídica que té dret a reclamar el compliment d'una obligació.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Crèdits adaptats

Fa referència al reconeixement de crèdits conduents a un mateix títol oficial. L'adaptació es produeix al continuar els mateixos estudis en una altra Universitat o al reconèixer crèdits de lliure elecció. En l'adaptació es conserva la qualificació obtinguda en l'assignatura reconeguda. Les convalidacions i adaptacions s'han de fer sempre a partir d'assignatures cursades en els estudis d'origen, mai a partir d'assignatures convalidades o adaptades prèviament.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Crèdits anuals teòrics

Nombre total de crèdits que cal matricular per completar el curs.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Crèdits convalidats

Fa referència al reconeixement de crèdits conduents a diferents títols oficials. Amb caràcter general podem dir que la convalidació es produeix quan es reconeixen crèdits cursats a una altra titulació. En la convalidació s'obté una qualificació de convalidat equivalent a un aprovat. Les convalidacions i adaptacions s'han de fer sempre a partir d'assignatures cursades en els estudis d'origen, mai a partir d'assignatures convalidades o adaptades prèviament.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Crèdits reconeguts

Modalitat que suposa la possibilitat de valorar com a crèdits del curriculum, en qualsevol de les seves components (troncalitat, obligatorietat, optativitat o lliure elecció), activitats no incloses en ningún pla d'estudis dels conduents a títols oficials. El reconeixement de crèdits en els que no existeixi qualificació no es tindran en consideració a efectes de ponderació de l'expedient.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Crèdits superats

Nombre de crèdits aprovats per l'estudiant, exclosos els adaptats, convalidats i reconeguts, en cada una de les convocatòries d'un any acadèmic.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Cultura de la qualitat

Conjunt de pautes de qualitat comunes, acceptades i integrades que han de complir els sistemes de gestió de les institucions.

Darrera modificació: 08/05/2012 10:20:00

Curs de postgrau

Ensenyaments d'especialització orientats a l'aplicació professional de coneixements que s'imparteixen tant en centres universitaris públics com privats. La seva durada depèn del tipus de postgrau escollit. Els cursos de postgrau, a diferència dels programes de postgrau, són més específics i el seu objectiu és aprofundir en el coneixement d'una àrea concreta.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Curs introductori o quadrimestre zero

Curs que dura un quadrimestre i en el qual es donen a conèixer els continguts, l'orientació i el funcionament dels estudis i es fa un repàs de les matèries bàsiques. Rep també el nom de Quadrimestre Zero. Aquesta proposta incorpora un element de valoració acadèmica del curs introductori. Aquest és convalidable per crèdits de lliure elecció, de manera que el fet de triar aquesta opció no representa per a l'estudiantat l'allargament dels seus estudis.

Darrera modificació: 08/05/2012 10:21:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00