Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

B

Balanç

Document comptable que reflecteix la situació d'una societat en un moment determinat, i que constata, sistematitza i valora els seus actius, passius i el seu patrimoni net.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Bé immoble

Bé que resulta impossible de traslladar, com per exemple terres, edificis, camins, construccions o altres de similars. També es consideren com a béns immobles els vaixells.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Beca

Quantitat de diners que es concedeix a un estudiant per pagar les taxes universitàries de matrícula i/o cobrir despeses personals (habitatge, llibres, etc.). Les beques poden ser atorgades per institucions públiques, fundacions o empreses privades.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Becàries/aris de recerca

És l'estudiantat de doctorat que gaudeix d'una beca de formació d'investigadors als departaments i els centres de recerca de la Universitat. Tenen els drets i les obligacions que la Universitat estableixi en la seva normativa interna. En tot cas, han de gaudir del dret d'accés i d'ús de les instal·lacions de la Universitat. (LUC art.69).

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Benchmarking

Metodologia utilitzada per equips de millora per identificar i analitzar pràctiques destacades d'altres organitzacions i adaptar-les a les condicions del seu propi entorn.

Darrera modificació: 08/05/2012 10:01:00

Beques d'aprenentatge de la UPC

La Beca d’Aprenentatge UPC té la funció principal de contribuir a la formació de l’estudiantat de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquesta formació ha d’estar integrada i relacionada dins les competències genèriques de la UPC (treball en equip, tercera llengua, etc). L’estudiantat que gaudeix d’una Beca d’Aprenentatge UPC percep un ajut econòmic que fixa anualment la universitat. La Beca d’Aprenentatge UPC en cap cas representa una vinculació laboral amb la UPC. Aquestes activitats formatives es realitzaran dins les unitats bàsiques i funcionals i estaran supeditades a les condicions establertes de prestacions de serveis.

Darrera modificació: 08/05/2012 10:02:00

Beques de Mobilitat del MEC

Beques del MEC adreçades a l'estudiantat universitari de qualsevol titulació homologada de 1r i/o 2n cicle/Grau que cursi estudis a una Comunitat Autònoma diferent de la qual resideixi i que reuneixi els requisits establerts a les bases de la convocatòria. La concessió d'aquestes beques implica sempre l'exempció de l'import dels preus públics per la prestació de serveis establerts per al curs de referència.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:04:00

Beques Generalitat de Catalunya

Nombre de beques concedides a estudiants de tercer cicle becats dins del Pla de Formació d'Investigadors de la Generalitat de Catalunya, en un curs determinat.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Beques i ajuts del Règim General del MEC

Beques i ajuts del MEC adreçats a l'estudiantat universitari de qualsevol titulació homologada de 1r i/o 2n cicle que cursi estudis a la mateixa Comunitat Autònoma on resideixi i que reuneixi els requisits establerts a les bases de la convocatòria. A Catalunya aquesta és gestionada per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) en col·laboració amb les diferents universitats.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Beques MEC

Nombre de beques concedides pel MEC a estudiants de tercer cicle dins del Pla de Formació de Personal Investigador (FPI), en un curs determinat.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Beques predoctorals

Actuació adreçada a titulats superiors que vulguin realitzar una tesi doctoral o adquirir una formació especialitzada.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00

Bloc curricular

Un bloc curricular es defineix com un conjunt d’assignatures amb uns objectius formatius comuns que s’avaluen de forma global en un procediment que s’anomena avaluació curricular.

Darrera modificació: 08/05/2012 10:03:00

Bones pràctiques

Mètode o procés innovador que comprèn una varietat acceptada efectiva de pràctiques, el resultat de les quals és el millor rendiment d'una institució o un programa d'educació superior, i que acostuma a servir d'exemple per a altres institucions que busquen finalitats similars als objectius plantejats.

Darrera modificació: 08/05/2012 10:09:00

Bonificació

Disminució de l'import a pagar en una operació comercial o financera o augment de la quantitat a cobrar.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:00


Versió PDF

Nombre d'entrades: 415
Darrera modificació: 26/02/2017 20:05:00