Glossari de termes i indicadors

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Cerca avançada
Si voleu ajudar a millorar o incorporar alguna definició, envieu-nos les vostres aportacions.

A

% Aptes/Nous 1r o Total apte

Percentatge d'estudiantat de nou ingrés a 1r. que aprova la fase selectiva/inicial respecte del total d'estudiantat de nou ingrés de 1r matriculats. D'aquests, un percentatge ho farà en el temps previst, tp; un altre, en el temps previst més 1 quadrimestre i, en el cas d'estudis de 1r i 2n cicle, un altre percentatge correspondrà als que superen la fase selectiva/inicial en el temps previst més 2 quadrimestres.

Darrera modificació: 16/05/2012 10:20:51

AAD

Acrònim d'Anàlisi de l'Activitat Docent.

Conceptes relacionats


Darrera modificació: 17/02/2020 11:45:41

Acció

Tasca o treball a realitzar per assolir un objectiu.

Darrera modificació: 04/05/2012 13:10:49

Acció correctiva

Acció que elimina la causa d'una no conformitat detectada i així prevenir que torni a passar.

Darrera modificació: 04/05/2012 13:12:14

Acció preventiva

Acció que elimina la causa d'una no conformitat potencial o d'una causa potencial indesitjable i així prevenir que passi.

Darrera modificació: 04/05/2012 13:14:06

Acció tutorial

Servei d'atenció a l'estudiantat, a través del qual el professorat universitari proporciona elements d'informació, orientació i assessorament de forma personalitzada i grupal. La tutoria constitueix un suport per a l'adaptació de l'estudiantat a la universitat, l'aprenentatge, l'orientació curricular i l'orientació professional contribuint així a la formació de l'estudiantat en totes les seves dimensions. Amb aquest objectiu, s'assigna a cada estudiant/a, en el moment del seu ingrés, un/a professor/a que l'acompanya durant tot el temps d'estada al centre.

Darrera modificació: 04/05/2012 13:19:50

Accions de suport a l'aprenentatge

Són activitats que es realitzen per pal·liar els dèficits de l'estudiantat de nou accés sobre les matèries bàsiques i aquelles que durant el procés de formació es desenvolupen per millorar les competències.

Darrera modificació: 18/05/2012 09:14:13

Acreditació

Procés d'avaluació mitjançant el qual es comprova l'acompliment d'una sèrie de requisits de garantia de qualitat prèviament establerts.

Darrera modificació: 04/05/2012 13:32:46

Acreditació de titulacions

Procés d'avaluació enfocat a comprovar el compliment de criteris i estàndards establerts prèviament, i on els resultats de formació són els desitjats. Al mateix temps, assegura que les competències que adquireix l'estudiantat són les demanades per la societat i el mercat laboral.

Enllaços interns


Enllaços externs

Darrera modificació: 09/04/2024 12:31:01

Acreditació institucional

L'Acreditació Institucional és un procés a través del qual les unitats acadèmiques poden obtenir la renovació de l'acreditació de les titulacions que imparteixen, a través de la certificació de la implantació del seu Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ).

Enllaços interns


Darrera modificació: 09/04/2024 13:49:58

Actius

Part del balanç de situació que reflecteix, en unitats monetàries, totes les partides o comptes en què figuren els béns, drets i altres recursos que la institució posseeix i dels quals espera obtenir beneficis econòmics.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:26

Activitat docent

Conjunt d'activitats que suposen un reconeixement docent. Es mesuren a partir dels Punts d'Activitat Docent (PAD).

Conceptes relacionats


Darrera modificació: 29/01/2020 17:27:02

Adaptació de crèdits

Procés administratiu pel qual es reconeixen les matèries, assignatures o crèdits d'estudis aprovats en una mateixa titulació, però, en un altre pla d'estudis, o en una altra universitat.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:26

Admissió a l'educació superior

Acció de permetre que un candidat qualificat accedeixi als estudis d'educació superior en una institució determinada i/o en un programa determinat.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:26

AGAUR

Sigles de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. És l'òrgan que gestiona, a Catalunya, les beques i ajuts universitaris.

Darrera modificació: 16/05/2012 09:50:57

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

És el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari català. AQU Catalunya té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis)

Enllaços externs


Darrera modificació: 09/04/2024 12:27:10

Agregada/at contractada/at o Professorat agregat contractat

Col·lectiu de professorat contractat amb caràcter permanent. Cal que reuneixin els requisits següents: estar en possessió del títol de doctor; acreditar almenys tres anys d'activitat docent i de recerca, o prioritàriament de recerca postdoctoral; acreditar dos anys d'activitat docent o investigadora, predoctoral o postdoctoral, o de transferència de tecnologia o de coneixements, en situació de desvinculació acadèmica de la Universitat d'adscripció i disposar d'una acreditació de recerca emesa per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (LUC art. 47).

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:26

Ajudantes/ants

Col·lectiu de persones contractades excepcionalment, a temps complet i per una durada determinada, entre l'estudiantat de doctorat que hagin superat totes les matèries d'estudi pròpies del títol de doctor. Poden col·laborar en tasques docents. El contracte s'ha de formalitzar dintre dels quatre anys següents a la superació de les matèries esmentades i la seva durada no pot ser inferior a un any ni superior a quatre, incloses les renovacions anuals. Són considerades/ats investigadores/dors en formació.(LUC art. 70).

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:26

Ajut compensatori, C

En el marc de Beques i Ajuts del MEC, és un ajut només per a aquell estudiant que no superi el llindar de renda màxima establert per la convocatòria.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:26

Ajut de desplaçament, DS

En el marc de Beques i Ajuts del MEC, és un ajut per a aquell estudiantat que resideixi en una població diferent de la del centre docent. Es concedirà un import diferent en funció dels quilòmetres entre les dues poblacions. Aquest ajut de desplaçament és incompatible amb el de transport urbà.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:26

Ajut de residència, RS

En el marc de Beques i Ajuts del MEC, és un ajut per a aquell estudiantat que es veu obligat a residir fora del domicili familiar durant el curs. Aquest ajut és incompatible amb el de desplaçament.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:26

Ajut per a material escolar, LL

En el marc de Beques i Ajuts del MEC, és l'únic ajut compatible amb els altres (beca, desplaçament, compensatori i de residència) i s'obté automàticament en concedir-se qualsevol dels altres ajuts.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:26

Ajuts a la formació externa

Ajuts atorgats al PDI per seguir formació no inclosa en el pla de formació dissenyat per l'Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i que consten de dues línies: Formació de caràcter instrumental (ajuts orientats a fomentar la formació en temes que no estan directament relacionats amb la docència o la recerca però que són fonamentals per desenvolupar-les d'una manera més eficient) i formació en el propi àmbit de coneixement (ajuts concebuts amb un doble objectiu: ajudar al PDI en la tasca d'actualització constant dels coneixements propis del seu àmbit d'expertesa i fomentar la millora del seu currículum acadèmic).

Darrera modificació: 28/01/2022 11:33:50

Àmbit d'estudi o Àrea d'estudi o Àrea de coneixement

Cadascun dels camps en què es classifiquen les titulacions universitàries segons la formació que es dóna i l'especialització

Darrera modificació: 23/02/2012 08:49:54

Amortització

Distribució sistemàtica del valor pel qual es va depreciant un actiu al llarg de la seva vida útil, pel seu ús, pel transcurs del temps, perquè ha complert la seva finalitat o per altres motius d'aquesta índole.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:26

Anàlisi DAFO

Anàlisi de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats.

Darrera modificació: 09/05/2012 13:41:56

Anàlisi externa

Anàlisi prospectiu que determina les oportunitats i les dificultats/amenaces que es poden produir en l’entorn de la unitat en un futur no immediat. L’únic que pot fer la unitat es aprofitar-les o defensar-se dels efectes.

Darrera modificació: 09/05/2012 13:46:28

Anàlisi interna

Anàlisi que determina els punts forts i els punts febles de la pròpia unitat, tant pel que fa als seus recursos i processos com als seus resultats (docència, serveis...). L’enfortiment depèn de la pròpia unitat.

Darrera modificació: 09/05/2012 13:47:23

ANECA

Sigles de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

Enllaços externs


Darrera modificació: 20/01/2022 16:00:17

Aplicació SAT

Eina informàtica de la UPC que permet la gestió del pla de millora de cada unitat acadèmica arran de l’anàlisi feta a les diferents fases del Marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació, Acreditació). A més de les propostes de millora elaborades per cada unitat acadèmica també permet incloure les obligatòries indicades per  l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) als diferents informes d’avaluació així com les recomanades per l’Agència. Respecte a aquestes darreres, és decisió de la unitat acadèmica la seva incorporació en el pla de millora 

Conceptes relacionats


Enllaços externs

Darrera modificació: 28/01/2022 11:36:28

Aprenentatge semipresencial

Aprenentatge en què es combinen sessions d'aprenentatge presencial amb sessions no presencials, gràcies a la utilització d'eines multimèdia i de plataformes de teleeducació.

Darrera modificació: 16/05/2012 09:53:32

Apte a Fase Selectiva / Fase Inicial

L'estudiantat és apte de Fase Selectiva/Inicial quan supera l'avaluació curricular d'aquest bloc. Aquest estudiantat es classifica en tres grups: els que la superen en el temps previst (tp), els que la superen en temps previst més 1 quadrimestre (tp+1), límit de permanència per a plans amb Fase Selectiva/Inicial d'un quadrimestre) i els que la superen en temps previst més 2 quadrimestres (tp+2, límit de permanència per a plans amb Fase Selectiva/Inicial de dos quadrimestres).

Darrera modificació: 18/05/2012 09:18:43

AQU

Sigles de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Conceptes relacionats


Enllaços externs

Darrera modificació: 28/01/2022 11:32:39

Àrea de Personal d'Administració i Serveis

unitat d’administració i serveis dels Serveis Generals de la Universitat Politècnica de Catalunya que executa les polítiques del personal d'administració i serveis tot coordinant la gestió de les activitats associades a l’expedient personal d’aquest col·lectiu.

Darrera modificació: 28/01/2022 12:09:36

Àrea de Personal Docent i Investigador:

Unitat d’administració i serveis dels Serveis Generals de la Universitat Politècnica de Catalunya que executa les polítiques del personal docent i investigador tot coordinant la gestió de les activitats associades a l’expedient personal d’aquest col·lectiu.

Darrera modificació: 28/01/2022 12:08:43

Àrea TIC

Unitat d’administració i serveis, adscrita als Serveis Generals de la Universitat Politècnica de Catalunya que impulsa la transformació digital a la universitat i gestiona els serveis i equipaments informàtics per a tots els membres de la comunitat universitària

Enllaços externs


Darrera modificació: 28/01/2022 11:38:54

Article

Aportació original en un camp de la recerca feta pública a través d'un mitjà periòdic (revista) que disposa d'ISSN.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:26

Article en revista

Un article en revista és un escrit d'una certa extensió i una certa importància inserit en un número d'una revista que a més, en el cas d'una revista científica, ha estat revisat detingudament en un intent d’assegurar que aquest compleix els nivells de qualitat i validesa científica de la revista.

Darrera modificació: 09/05/2012 10:49:57

Articles en revistes notables (JCR)

Es consideren els articles publicats en revistes que estan incloses en el Journal Citation Reports (JCR). El JCR o Journal Citation Reports és una base de dades produïda per Thomson Scientific que presenta dades estadístiques d'unes 7.600 revistes que permeten determinar, d'una manera sistemàtica i objectiva, la importància relativa de cada revista en el marc de la seva categoria temàtica. S'actualitza un cop l'any i la UPC té accés a les dues edicions: Science) i Social Science.

Darrera modificació: 29/01/2020 17:26:31

Articles en revistes notables (UPC)

Els articles publicats en revistes que formen part del grup notable de la UPC són aquelles revistes que, segons establí la Comissió d'investigació de la UPC de 27/05/03, han obtingut com a mínim 10 cites de revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR) i situades en el 1r. terç de la seva categoria ordenada de major a menor factor d'impacte. Els articles on apareixen les cites s'han d'haver publicat en un període no superior a 1 any.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:26

Assegurament de la qualitat

Procés de revisió planificada i sistemàtica d'una institució o programa per comprovar que es mantenen i milloren els seus nivells educatius, acadèmics i infraestructurals.

Darrera modificació: 04/05/2012 13:46:18

Assignació als programes de doctorat

Procediment on es calculen els punts necessaris per dotar a un programa de doctorat.

Darrera modificació: 16/05/2012 09:56:53

Assignació de docència bàsica als centres

A través d'una fórmula es calculen els punts de docència bàsica necessaris per poder tirar endavant el conjunt de titulacions de Grau o Màster d'un centre docent.

Darrera modificació: 20/01/2022 15:54:15

Assignació definitiva de docència

Aprovació pel CdG de l'assignació definitiva de punts que els centres, màsters universitaris i programes de doctorat han assignat a les unitats acadèmiques.

Darrera modificació: 20/01/2022 15:53:39

Assignació en 1a preferència

Nombre de sol·licituds d'accés, formulades en primera opció considerant centre i estudi, que han estat admeses.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:26

Assignatura

Unitat d'ensenyament que serveix per organitzar o distribuir les diferents matèries en què es divideix un pla d'estudis.

Darrera modificació: 04/05/2012 13:52:11

Assimilació

L'assimilació no és considerada matrícula sinó una certificació conforme s'ha cursat una mateixa assignatura en un altre pla d'estudis. Ex: CFIS, plans d'estudis conjunts, dobles titulacions.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:26

Associades/ats o Professorat associat contractat

Col·lectiu de professorat contractat, amb caràcter temporal, en règim de dedicació a temps parcial, entre especialistes de reconeguda competència, que acreditin exercir llur activitat professional fora de la Universitat, per a desenvolupar tasques docents a la Universitat. Disposa de plena capacitat docent en l'àmbit de la seva competència.

Darrera modificació: 20/01/2022 15:55:18

Atenea PhD

És la plataforma virtual mitjançant la qual es gestiona document d'activitats com a doctorand o doctoranda (DAD), el lliurament del pla de recerca i de la tesi doctoral.

Conceptes relacionats


Darrera modificació: 22/01/2024 08:33:46

AUDIT

Vegeu "Programa AUDIT"

Conceptes relacionats


Darrera modificació: 28/01/2022 11:40:10

Auditoria

Examen metòdic i independent a què se sotmet una institució, una unitat o un programa per determinar si la qualitat de les seves activitats, els seus enfocaments i els seus resultats compleix les disposicions prèviament establertes i si aquestes disposicions estan implantades de forma efectiva o són adequades per assolir els objectius fixats.

Darrera modificació: 04/05/2012 13:55:03

Aval

Compromís signat per part d'una persona física o jurídica, normalment en un document de crèdit, pel qual es compromet a respondre de l'obligació de pagament que té una altra persona en cas que aquesta no el realitzi.

Darrera modificació: 25/02/2010 16:43:26

Avaluació

Procés general d'anàlisi crítica i sistemàtica per obtenir valoracions o recomanacions sobre la qualitat d'una institució, unitat o programa d'educació superior. L'avaluació pot fer-se per mitjà de procediments interns o externs. Segons les normes ISO, amb aquest procés es realitza el diagnòstic d'una unitat i es determinen els seus punts forts i febles i les propostes de millora de cadascun dels processos que intervenen en el seu funcionament, en allò que fa referència a la gestió de la qualitat.

Darrera modificació: 08/05/2012 09:58:00

Avaluació activitat formativa PDI/PAS

Conjunt d’actuacions orientades a la recollida i anàlisi d’informació relativa a la satisfacció per part dels participants i de les unitats acadèmiques respecte el contingut, l’aplicabilitat, els formadors i l’organització de l’activitat.

Darrera modificació: 28/01/2022 12:11:32

Avaluació continuada

Valoració del procés d'aprenentatge de l'estudiantat a partir del seguiment continuat del treball que realitza i dels coneixements que adquireix, amb la qual cosa es poden introduir immediatament les modificacions necessàries per optimitzar el procés i millorar-ne els resultats.

Darrera modificació: 08/05/2012 09:59:27

Avaluació curricular

És el procediment mitjançant el qual s'avaluen de forma global el conjunt d'assignatures amb uns objectius formatius comuns que formen el bloc curricular.

Darrera modificació: 08/05/2012 10:00:17

Avaluació externa

Diagnòstic metòdic i independent que es fa per determinar si les activitats i els resultats relatius a la qualitat de la institució, unitat o programa d'educació superior que sol·licita ser avaluat compleixen les disposicions prèviament establertes i si aquestes disposicions estan implantades de forma efectiva i són adequades per assolir els objectius fixats. Les tasques que s'han de desenvolupar inclouen la detecció dels punts forts i dèbils de la unitat amb relació a les normes i/o plans de qualitat establerts prèviament, les propostes de millora que s'haurien d'implantar i la valoració del procés i l'informe d'autoavaluació.

Darrera modificació: 08/05/2012 10:00:55


Versió PDF

Nombre d'entrades: 480
Darrera modificació: 11/04/2024 10:58:25