032 - Taxa de rendiment

Tipus Ràtio
Descripcio Relació percentual entre el nombre de crèdits superats ordinaris pel total d'estudiantat matriculat en un determinat any acadèmic respecte el nombre de crèdits matriculats a la Fase no Inicial per aquests estudiants en aquest mateix any.
Periodicitat Anual
Disponibilitat Març
Format Percentual
Elaboració Unitat Prisma
Font Prisma
Fórmula En un curs i titulació acadèmica determinada, aquest indicador s’obté dividint el nombre de crèdits superats entre el nombre de crèdits matriculats pels alumnes un cop superada la Fase Inicial, i multiplicat per cent.
Exemple En un curs i estudi determinat el nombre total de crèdits superats és de 11.506 i el nombre total de crèdits matriculats és de 32.422 .
Observacions En el procés de la planificació estratègica de les UUBB 2011/2014, per realitzar l’anàlisi a nivell de departaments el càlcul es realitza tenint en compte els resultats obtinguts a la titulació de cada centre on el departament imparteix docència, ponderant-los pel nombre de crèdits matriculats a cada titulació.
Usos
  • Dades estadístiques i de gestió UPC
  • Seguiment i Acreditació de les titulacions

Tornar al llistat