Carrera horitzontal professorat Associat

Novetat! A continuació podeu consultar la resolució de la convocatòria 2015-2016 de la carrera horitzontal del professorat associat de la UPC:

Contra aquest Acord, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden presentar demanda laboral davant el Jutjat Social de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de la publicació, d’acord amb el que disposa l’article 69.2 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre , Reguladora de la Jurisdicció Social.

A continuació podeu consultar l’ordenació per àmbits de candidatures realitzada per la CSAPDIU, així com l’assignació provisional de places:Com a pas previ a la proposta de resolució final d’aquest procés d’avaluació, que s’elevarà al Consell de Govern per a la seva aprovació, procedeix complimentar el tràmit d’audiència que s’iniciarà en data 13 d’octubre. A aquests efectes s’atorga un termini de 10 dies hàbils, durant els quals podreu al·legar i presentar els documents i justificacions que estimeu oportuns. El termini en qüestió finalitzarà el proper dia 24 d’octubre. Si durant el termini establert no aporteu més informació, el tràmit es donarà per realitzat.

Les corresponents al·legacions i/o documentació s’hauran de remetre en el termini indicat al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) a l’adreça electrònica info.trams@upc.edu, indicant en el subject: "Programa de promoció del professorat associat de la UPC (convocatòria 2015/2016)_tràmit d’audiència".

A continuació podeu consultar la relació DEFINITIVA de persones admeses i excloses del Programa de Carrera horitzontal del professorat associat de la UPC (convocatòria 2015/2016): Relació definitiva admesos/exclosos.

Així mateix, també podeu consultar la relació de motius pels quals es pot haver quedat exclòs/a d’aquest procés d’avaluació: Motius exclusió.


Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, d’acord amb l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà a la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada llei. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la notificació, davant el mateix òrgan que l’ha dictat. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 116 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Esteu a punt d'accedir a l'aplicació "Programa de carrera horitzontal del professorat associat de la UPC”, la qual us permetrà, consultar el compliment dels requisits mínims per poder accedir al canvi retributiu, i que es troben regulats per la normativa següent:

A més a més us permetrà generar la corresponent sol·licitud i adjuntar la documentació que l’ha d’acompanyar.

El termini màxim per presentar la sol·licitud, és el dia 31 de maig del 2016. Podeu consultar la darrera versió del Calendari complet de tot el procés al següent enllaç: veure calendari.

Us podeu adreçar al GPAQ per correu electrònic a través de l'adreça info.trams@upc.edu per qualsevol consulta o aclariment.