Programa de carrera horitzontal del professorat ASSOCIAT
Novetat! A continuació podeu consultar l’ordenació per àmbits de candidatures realitzada per la CSAPDIU, així com l’assignació provisional de places:


Com a pas previ a la proposta de resolució final d’aquest procés d’avaluació, que s’elevarà al Consell de Govern per a la seva aprovació, procedeix complimentar el tràmit d’audiència que s’iniciarà en data 18 d’octubre. A aquests efectes s’atorga un termini de 10 dies hàbils, durant els quals podreu al·legar i presentar els documents i justificacions que estimeu oportuns. El termini en qüestió finalitzarà el proper dia 31 d’octubre. Si durant el termini establert no aporteu més informació, el tràmit es donarà per realitzat.

Les corresponents al·legacions i/o documentació s’hauran de remetre en el termini indicat al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) a l’adreça electrònica info.trams@upc.edu, indicant en el subject: Programa de promoció del professorat associat de la UPC (convocatòria 2016/2017)_tràmit d’audiència.

A continuació podeu consultar la relació DEFINITIVA de persones admeses i excloses del Programa de Carrera horitzontal del professorat associat de la UPC (convocatòria 2016/2017): Relació admesos/exclosos.

Així mateix, també podeu consultar la relació de motius pels quals es pot haver quedat exclòs/a d’aquest procés d’avaluació: Motius exclusió.


Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden presentar demanda davant el Jutjat Social que correspongui en el termini de dos mesos a comptar des de la publicació, d’acord amb el que disposa l’article 69.2 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre , Reguladora de la Jurisdicció Social.

Esteu a punt d'accedir a l'aplicació "Programa de carrera horitzontal del professorat associat de la UPC”, la qual us permetrà, consultar el compliment dels requisits mínims per poder accedir al canvi retributiu, i que es troben regulats per la normativa següent:

A més a més us permetrà generar la corresponent sol·licitud i adjuntar la documentació que l’ha d’acompanyar.

El termini màxim per presentar la sol·licitud, és el dia 31 de maig del 2017. Podeu consultar la darrera versió del Calendari complet de tot el procés al següent enllaç: veure calendari.

Us podeu adreçar al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) per correu electrònic a través de l'adreça info.trams@upc.edu per qualsevol consulta o aclariment.